เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,081
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,755
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  107,548
  IP :  35.175.113.29
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

         ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน (อ่าน : 646)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน : 1,113)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ...
         ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
» มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
» มาตรา ๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
» มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
» มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
» อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» ระเบียบอบจ.กาฬสินธุ์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
» ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ
         ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
» มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นเเย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
» มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
» มาตรา ๙ (๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
» มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง
» มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
» มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝช้ในการพิจารณราไว้ด้วย
» มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
» นโยบายที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น /รายงานผลการปฏิบัติงาน 9(2)
» แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์ 9(3)
» รายงานการประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุุ์ 9(5)
» ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
» ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
     ประกาศประกวดราคา สอบราคา
         ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
» สถานที่บริการข้อมูล


ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061