เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  17
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,844
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,131
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,740
  IP :  54.227.76.35
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข่าวสารและกิจกรรม
 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7   วันที่ :  10-06-2557  (เข้าชม : 793)
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          
          ๑.  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๖
              ๑.๑  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปนี้
                   ๑)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
                   ๒)  จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเป็นประธานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
                   ๓)  สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
                   ๔)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
                   ๕)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
                   ๖)  อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๔๙๘  เฉพาะภายในเขตสภาตำบล
                   ๗)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗ ทวิ)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   ๘)  จัดทำกิจการใดๆ  อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ  ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                    ๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                          บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง  หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้  ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
               ๑.๒  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
               ๑.๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใดๆ  อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้  เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
               ๑.๔  กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำตามอำนาจหน้าที่ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทำ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการนั้นได้ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจกรมดังกล่าวนี้   ให้คิดค่าใช้จ่าย และค่าภาระต่างๆ  ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
               ๑.๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการเอกชน  ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้  โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
               ๑.๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทำ กิจการนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้
               ๑.๗  การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทำให้ได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
               
                         นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้
               ๑.๑.๑  จัดทำแผนและประสานแผนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  การส่งเสริมอาชีพ  ความเป็นอยู่ของประชาชน  การกินดีอยู่ดี
               ๑.๑.๒   สนับสนุนโครงการของส่วนราชการอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงการประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
               ๑.๑.๓   คุ้มครองดูแล  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เป็นต้น  และได้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒
          
          ๒.  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระเบียบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
                   ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
                   ๒. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
                   ๓. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น
                   ๔. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                   ๕. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๖. การจัดการศึกษา
                   ๗. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                   ๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                   ๙. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                   ๑๐. การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
                   ๑๑. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
                   ๑๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
                   ๑๓. การจัดการและดูแลสถานที่ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
                   ๑๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   ๑๕. การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
                   ๑๖. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
                   ๑๗. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
                   ๑๘. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
                   ๑๙. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                   ๒๐. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
                   ๒๑.การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
                   ๒๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   ๒๓. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
                   ๒๔. จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
                   ๒๕. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นอื่น
                   ๒๖. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น                        
                   ๒๗. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                   ๒๘. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                   ๒๙. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
                           
                         อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้างต้น  เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๕  โดยลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  มีดังนี้
                         ๑.ดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
                         ๒.เป็นการดำเนินการที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง
                         ๓.เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความเกี่ยวต่อเนื่อง  หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า  ๑  แห่งขึ้นไป


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061