เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  48
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  366
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,280
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  116,073
  IP :  3.236.108.61
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» รายชื่อ กขร. ปัจจุบัน
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

 อำนาจหน้าที่
1. พัฒนาการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม (Participation)
2. ส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการให้การใช้อำนาจเป็นไป อย่างโปร่งใส (Transparency) 
3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วย ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ (Information Society)
4. พัฒนาโครงสร้างและโอกาส รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างทั่วถึง (Universal Service)

กรรมการ

 

    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

    ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

    ปลัดกระทรวงการคลัง

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

    ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชวลิต ชูขจร

    ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางวัชรี วิมุกตายน

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์

    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายอัชพร จารุจินดา

    เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

    เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พลโทภราดร พัฒนถาบุตร

    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์

    ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

 

 

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    นายครรชิต มาลัยวงศ์

    นายเธียรชัย ณ นคร

    นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

    พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

    ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์

    นายพจน์ จิรวุฒิกุล

    นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

    รองศาสตราจารย์สุรชาติ บำรุงสุข

    นายประวัติ วีรกุล

 

 

    เลขานุการ
     พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

    ผู้ช่วยเลขานุการ
     นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

    นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061