เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  2
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,126
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,517
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  121,310
  IP :  54.237.183.249
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข้อแนะนำในการใช้สิทธิอุทธรณ์

 1.  ควรใช้ถ้อ้ยคำสุภาพ
 2.  ข้อความถี่ควรระบุหนังสืออุทธรธ์


 1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ ได้แก่
         - ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่  หรือสถานที่ติดต่อโดยสะดวก  และหมายเลขโทรศัพท์
         - วันที่ที่ยื่นคำอุทธรณ์
 2) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานและการกระทำที่เป็นเหตุให้ท่านยื่นคำอุทธรณ์ ได้แก่
         - ชื่อหน่วยงาน
         - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์และการกระทำ หรือคำสั่งที่เป็นมูลเหตุให้ท่านยื่นคำอุทธรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านขอ 
หรือไม่รับฟังคำคัดค้านของท่าน  หรือไม่ยอมแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านขอให้แก้ไข
         - รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเหตุให้ท่านอุทธรณ์ โดยควรระบุให้ละเอียดชัดเจนและเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่ท่านขอดูหรือข้อมูลที่ท่านคัดค้าน

ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย  หรือข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก้ไขหรือลบ เป็นเรื่องอะไร โดยระบุให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรระบุชื่อและประเภท

ตลอดจนหมายเลขและวันที่ที่กำหนดในเอกสารไว้ด้วย (ถ้ามี)
 
 3) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ุถ้ามี)
         หากผู้อุทธรณ์มีเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สำเนาคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร และหรือหนังสือแจ้งคำสั่งของหน่วยงานที่สั่งไม่เปิดเผย 
หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของท่าน  หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก้ไข ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
หากจะแนบไปกับคำอุทธรณ์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งจะได้นำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้

3. พยายามหลีกเลี่ยงการเขียนที่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น
4. ถ้้ามีข้อขัดข้องในการเขียนอุทธรณ์

     ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 2) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 0-2281-8559 โทรสาร 0-2281-8543สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061