เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  10
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  210
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,581
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  114,374
  IP :  18.208.132.33
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» พันธกิจ

1. กำกับ ดูแลและสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงออกระเบียบหลักเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติโดย
    อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
    เจตนารมณ์ของพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน
4. ติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061