เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  368
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,282
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  116,075
  IP :  3.236.108.61
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» รายชื่อ กวฉ.

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)
อำนาจหน้าที่

1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
2. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 
3. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร

 

 


 

 

สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
คณะกรรมการสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ

ประกอบด้วย

 

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการ
    นางจิราพร บุนนาค

    นายประวิทย์ สุขวิบูลย์

    นายพรชัย ด่านวิวัฒน์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

 

 


 

 

สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
คณะกรรมการสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

ประกอบด้วย

 

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ

กรรมการ
    รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร

    รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช

    นางสาวภัทรา สกุลไทย

    นายวีระชัย เตชะวิจิตร์

 

 


 

 

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
คณะกรรมการสาขาการแพทย์และสาธารณสุข

ประกอบด้วย

 

 

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา

กรรมการ
    ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

    ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี

    ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

    นายวิชัย โชควิวัฒน

 


 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร
คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

ประกอบด้วย

 

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

กรรมการ
    ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว

    ศาสตราจารย์พิเศษสันทัด โรจนสุทร

    ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

    ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

    รองศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์

 

 


 

 

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
คณะกรรมการสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

 

องค์คณะที่ 1 ประกอบด้วย

 

หัวหน้าคณะ
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

กรรมการ
    นางแน่งน้อย วิศวโยธิน

    นายพีรพล ไตรทศาวิทย์

    ร้อยโท วิรัช พันธุมะผล

    นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

 

องค์คณะที่ 2 ประกอบด้วย

 

หัวหน้าคณะ
นายชัยรัตน์ มาประณีต

กรรมการ
    นางธิดา ศรีไพพรรณ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก

    นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ์

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณเทพ หิมะทองคำ

    พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย

 

องค์คณะที่ 3 ประกอบด้วย

 

หัวหน้าคณะ
นายสมยศ เชื้อไทย

กรรมการ
    ศาสตราจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์

    นายสุพจน์ ไพบูลย์

    นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์

    

องค์คณะที่ 4 ประกอบด้วย

 

หัวหน้าคณะ
นายวัฒนา รัตนวิจิตร

กรรมการ    นางมัลลิกา คุณวัฒน์

    ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม

    นายธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061