เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  74
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  982
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,213
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  80,822
  IP :  54.173.237.152
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557


ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย    หญิง
ช่วงอายุ : < 25 ปี    25-30 ปี    31-35 ปี    > 35 ปี
สถานะภาพสมรส : โสด    สมรส    แยกกันอยู่/หม้าย
การศึกษา :
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ Website
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรม bot หรือ spammer,
กรุณาป้อนรหัสยืนยัน :
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี
ผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

Chart.

ความพึงพอใจ คะแนนที่ได้
ด้านเนื้อหา 4.00
     ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ 4.29
     ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.29
     ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3.86
     ข้อมูลมีความถูกต้อง 3.57
ด้านการออกแบบ Website 3.29
     มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ 3.43
     ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ 3.14
     การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 3.29
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม 4.14
     ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.00
     ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ 4.29


:: เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ::
ความพึงพอใจ ระดับคะแนน
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061