เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,852
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,139
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,748
  IP :  54.227.76.35
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข่าวสารและกิจกรรม
 ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ
 หมวด :  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7   วันที่ :  10-06-2557  (เข้าชม : 714)

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ
                            
                             ๖.๑ ภารกิจหลัก
                                   ๖.๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน
                                   ๖.๑.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
                                   ๖.๑.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
                                   ๖.๑.๔ การส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต
                                   ๖.๑.๕ การส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้
                                   ๖.๑.๖ การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์
                                   ๖.๑.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                            
                             ๖.๒ ภารกิจรอง
                                   ๖.๒.๑ การจัดระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
                                   ๖.๒.๒ การทำนุบำรุงศาสนา การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมจารีตประเพณีอันดี
                                     งามของท้องถิ่น
                                   ๖.๒.๓ การส่งเสริมการลงทุนและกิจการพาณิชย์
                                   ๖.๒.๔ การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
                                   ๖.๒.๕ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                                   ๖.๒.๖ การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความร่วมมือและให้บริการแก่ส่วนราชการ
                                     รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061