เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,853
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,140
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,749
  IP :  54.227.76.35
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 ค้นหาข่าว :
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นเเย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  
มาตรา ๙ (๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง  
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝช้ในการพิจารณราไว้ด้วย  
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  
นโยบายที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น /รายงานผลการปฏิบัติงาน 9(2)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์ 9(3)  
รายงานการประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุุ์ 9(5)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ประกาศประกวดราคา สอบราคา  
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)  
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061