เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  18
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,845
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,132
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  87,741
  IP :  54.227.76.35
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» ข่าวสารและกิจกรรม
 แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9   วันที่ :  21-01-2558  (เข้าชม : 762)
แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ ทั้งข้าราชการที่มีอยู่และที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของแต่ละประเภทตามความเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการพัฒนาใน ๕ ด้าน และอีก ๑ ด้าน ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็น ๖ ด้าน เพื่อให้ข้าราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด และอาจเพิ่มเติมหลักสูตรตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งการพัฒนาข้าราชการอาจกระทำได้โดยสำนักงาน ก.จ. หรือสำนักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
การจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการ ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ. กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
                   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง ตามที่กำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น
 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด
๑.๒. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
๑.๓. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๑.๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
๑.๖. เพื่อพัฒนาข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมายการพัฒนา
๒.๑. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเข้าใจแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๒.๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๓. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
๒.๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
๒.๕. เพื่อให้การประสานการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
๒.๖. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่ข้าราชการตำแหน่งผู้บริหาร


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061