กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
---------------------------------------
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
---------------------------------------
  การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management : KM
---------------------------------------
  ประมวลจริยธรรม CODE OF EHTICS
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สำนักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมห
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโลจิสติกส์และบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (แบบ บส.1-
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "สาระสำคัญของระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การบริหารงาน การปฏฺิบัติหน้าที่ และการตรวจสอบการ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเขียนข้อตกลงในงา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผัง"
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 108 ปี ฯ หลักสูตร "ท้


  ประชุมประจำเดือน

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  แผนอัตรากำลัง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)

กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 8 ครั้ง
Month : 391 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 988 ครั้ง