กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
---------------------------------------
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
---------------------------------------
  แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)
---------------------------------------
  ประมวลจริยธรรม
---------------------------------------
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
---------------------------------------
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สำนักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 จำนวน 33 รุ่น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Introduction to Cybersecurity)" จำนวนรุ่นที่ 5


  ประชุมประจำเดือน

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
การรรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  แผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
แผนพัฒนาข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 กรณีปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)


กองการเจ้าหน้าที่ - Kalasin Province Administrative Organization Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 4 ครั้ง
Month : 404 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,790 ครั้ง