อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   3   อัลบั้ม กองการเจ้าหน้าที่  
 
โครงการฝึกอบรม "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันท
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในการทำ
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบป