แสดงประเภทข่าว : แผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : แผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง

   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566


   กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรม


   แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts


   แผนพัฒนาข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567-2569


   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 กรณีปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ


   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569


   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)


มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1