กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : เครื่องราชอิสริยาภรณ์   [(Royal decorations)]

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   รายละเอียด : เครื่องราชอิสริยาภรณ์   [(Royal decorations)]

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2564 

 

          1. บัญชีสรุปชั้นตราขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

          2. แบบ ขร.4 (แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

          3. แบบ ลจ.3 (แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

          4. แบบ ทถ.3 (แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

              ส่วนท้องถิ่นซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

          5. แบบ คส.2 แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล

          6. แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          7. ประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (รับราชการมาครบ 25 ปีบริบูรณ์) 

          8. การรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์