แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์


   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการ


   โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3


   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม


   ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 จำนวน 33 รุ่น


   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Introduction to Cybersecurity)" จำนวนรุ่นที่ 5


มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 14  
   2  3  4  5