แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569


   แผนอัตรากลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2566 กรณีปรับปรุงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสา


   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสู่ตร "ปรับปรุง ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม


   เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ และโปรประชาสัมพันธ์โครงการฯ


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร "ข้อสังเกตจากการจัดทำแผนปฏิบัติก


   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่งไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัด


   ขอเชิญเข้าร่วมอบขรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหา


   ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง


มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      3 | 14  
 1  2    4  5