แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รับรองหลักสูตรโดยสภาการแพทย์แผนไทย


   ขอเชิญสมัครอบรมปฎิบัติการหลักสูตร "The CXO ผู้บริหารสถานศึกษาชั้น 7 : พลิกโฉมคุณภาพการศึกด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (


   ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ (ยุค PA) ด้วยการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI (CHA


   ขอเชิญสมัครอบรมปฎิบัติการ หลักสูตร "พลิกโฉมครูยุค PA (ทุกกลุ่มสาระและครูปฐมวัย) ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 กิจกรรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) เน้นกิจกรรมห้อ


มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      14 | 14  
 10  11  12  13  14