แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5


   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้้งข้อทักท้วงจากห


   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงาน


   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัญฉบับใหม่ไม่ให


   ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้


   ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับปรุงและปิดบัญชีหน่วยง


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมห


   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับปรุงและปิดบัญชีหน่วยง


มีข้อมูลทั้งหมด  135  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      5 | 14  
   6  7  8  9  10