กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  [-]

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   รายละเอียด : มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  [-]

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะผู้บริหาร
3. สมรรถนะประจำสายงาน
 
1101-นักบริหารงานท้องถิ่น 
 
2101-นักบริหารงานทั่วไป 
2102-นักบริหารงานการคลัง 
2103-นักบริหารงานช่าง 
2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
2106-นักบริหารงานประปา 
2107-นักบริหารงานการศึกษา 
2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 
2109-นักบริหารงานการเกษตร 
 
3101-นักจัดการงานทั่วไป 
3102-นักทรัพยากรบุคคล 
3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
3105-นิติกร 
3106-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3201-นักวิชาการเงินและบัญชี 
3202-นักวิชาการคลัง 
3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3204-นักวิชาการพัสดุ 
3205-นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
3206-นักวิชาการพาณิชย์ 
3301-นักประชาสัมพันธ์ 
3302-นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
3303-นักวิเทศสัมพันธ์ 
3401-นักวิชาการเกษตร 
3402-นักวิชาการประมง 
3403-นักวิชาการสวนสาธารณะ 
3501-นักวิทยาศาสตร์ 
3601-นักวิชาการสาธาณสุข 
3602-พยาบาลวิชาชีพ 
3603-นักกายภาพบำบัด 
3604-นักอาชีวบำบัด 
3605-แพทย์แผนไทย 
3606-นักวิชาการสุขาภิบาล 
3607-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
3608-นักโภชนาการ 
3609-นักเทคนิคการแพทย์ 
3610-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3611-นักรังสีการแพทย์ 
3612-เภสัชกร 
3613-ทันตแพทย์ 
3614-นายสัตวแพทย์ 
3615-นายแพทย์ 
3701-วิศวกรโยธา 
3702-สถาปนิก 
3703-นักผังเมือง 
3704-วิศวกรเครื่องกล 
3705-วิศวกรไฟฟ้า 
3706-วิศวกรสุขาภิบาล 
3707-นักจัดการงานช่าง 
3801-นักพัฒนาชุมชน 
3802-นักสังคมสงเคราะห์ 
3803-นักวิชาการศึกษา 
3804-บรรณารักษ์ 
3805-นักวิชาการวัฒนธรรม 
3806-นักสันทนาการ 
3807-นักพัฒนาการกีฬา 
3808-ภัณฑารักษ์ 
3809-นักจัดการงานเทศกิจ 
3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
4101-เจ้าพนักงานธุรการ 
4102-เจ้าพนักงานทะเบียน 
4103-เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4202-เจ้าพนักงานการคลัง 
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ 
4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4301-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
4302-เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4401-เจ้าพนักงานการเกษตร 
4402-เจ้าพนักงานประมง 
4403-เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4404-เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 
4501-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
4601-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
4602-พยาบาลเทคนิค 
4603-เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 
4604-เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
4605-โภชนาการ 
4606-เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
4607-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4608-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
4609-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
4610-สัตวแพทย์ 
4701-นายช่างโยธา 
4702-นายช่างเขียนแบบ 
4703-นายช่างสำรวจ 
4704-นายช่างผังเมือง