กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2205 ครั้ง
Month : 49,333 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 615,059 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   เอกสารทั่วไป [Document]
  ดาวน์โหลดไฟล์ ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ supply2011 88.24
ข้อหารรือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน supply2011 1,278.61
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัต supply2011 1,678.11
ข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลื่ยนแปลงคู้สัญญาจากการควบรวมกิจการ supply2011 615.85
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ่างและการบริหารพัสดุภาค supply2011 623.26
ข้อหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา supply2011 615.63
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GPแบบออนไลน์ supply2011 1,229.42
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบ supply2011 0.00
ข้อหารือการตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา supply2011 625.59
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ supply2011 91.31
ข้อหากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 supply2011 757.79
เกณฑ์การใช้ราคานำ้มันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ supply2011 1,269.35
ข้อหารือกรณีการกำหนดประเภทของงานจ้างและการใช้สัญญา supply2011 1,206.40
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ supply2011 1,342.62
ข้อหารือกรณีจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค supply2011 707.93
ข้อหารือการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง supply2011 739.88
การขออนุโลมการจัดพิมะ์เอกสารการจัดซื้ดจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ supply2011 692.76
ข้อหารือกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เนื่อง supply2011 1,449.08
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการ supply2011 683.17
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการ supply2011 708.49

มีข้อมูลทั้งหมด  255  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 13  
   2  3  4  5  

ย้อนกลับ