กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  สำหรับเจ้าหน้าที่
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1927 ครั้ง
Month : 52,519 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 590,059 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   เอกสารทั่วไป [Document]
  ดาวน์โหลดไฟล์ ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 88.24
ข้อหารรือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน 1,278.61
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัต 1,678.11
ข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลื่ยนแปลงคู้สัญญาจากการควบรวมกิจการ 615.85
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ่างและการบริหารพัสดุภาค 623.26
ข้อหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา 615.63
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GPแบบออนไลน์ 1,229.42
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบ 0.00
ข้อหารือการตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา 625.59
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 91.31
ข้อหากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 757.79
เกณฑ์การใช้ราคานำ้มันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 1,269.35
ข้อหารือกรณีการกำหนดประเภทของงานจ้างและการใช้สัญญา 1,206.40
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ 1,342.62
ข้อหารือกรณีจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 707.93
ข้อหารือการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง 739.88
การขออนุโลมการจัดพิมะ์เอกสารการจัดซื้ดจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 692.76
ข้อหารือกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เนื่อง 1,449.08
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการ 683.17
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการ 708.49

มีข้อมูลทั้งหมด  255  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 13  
   2  3  4  5  

ย้อนกลับ