+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 13:53:15   อ่าน : 37 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ คือตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 6,096,000 บาท ไปนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม สภาฯจึงได้มีมติยินยอมให้ถอน และในวาระการประชุมต่อมานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 1.49 ล้านบาท ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกมือขออภิปรายหลายคน คนแรกนายเกรียงศักดิ์ พันธ์โกฎิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่าในภาพรวมก็ถือว่าโอเค แต่ยังติดใจในรายละเอียดของถนน คสล.ที่เดิมกว้าง 5 เมตร ลดลงมาเหลือ 4 เมตร เนื่องจากการประชุมสภาที่ผ่านมาว่าเราควรกำหนดว่าอยากให้มีการสำรวจ ออกแบบก่อสร้างถนน คสล. ที่มีความกว้าง 5 เมตรขึ้นไป แต่พอจะทำจริงกว้างแค่ 4 เมตร นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่าจ่ายค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ที่มีงบประมาณ ความกว้าง ยาว และหนาเท่าเดิม แต่ระยะทางลดลง จึงไม่ทราบว่าปริมาณลูกรังยังเท่าเดิมอยู่ไหม นายคงเดช เฉิดสถิตย์ ส.อบจ.เขตอำเภอกมลาไสย อภิปรายว่า ระยะทาง 3,150 เมตร เพิ่มขึ้น ปริมาตรลูกรังเพิ่มขึ้น งบเท่าเดิม จะดำเนินการได้หรือไม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่างตอบชี้แจงว่า มีถนนอยู่สายสายทาง สายทางแรกเป็นถนนบ้านคำเหมือดแก้ว เดิมมีความกว้าง 4 เมตรกว่า นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว ในตอนนั้นมีนโยบายจะขยายถนนกว้างเป็น 6 เมตร จึงให้ออกแบบไว้ 5 เมตร หลังจากนั้นได้มีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ ถนนที่เดิมกว้าง 4 เมตรกว่า จึงต้องปรับเป็นกว้าง 4 เมตร สายที่สอง บ้านห้วยแสง-ภูปอ เป็นการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ระยะทางจึงเพิ่มขึ้นอีก 500 เมตร ซึ่งจะต้องแก้ไขพิกัดปลายทางใหม่ และสามการคีย์ข้อมูลผิดพลาดทั้งจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขใหม่ นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายหากเป็นเช่นนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการที่จะให้ช่างไปสำรวจออกแบบประมาณการมาใหม่ สภาฯควรจะเห็นชอบในหลักการไปก่อน ส่วนพิกัดสิ้นสุดเป็นไปตามประมาณการของกองช่าง นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ ส.อบจ.อภิปรายว่า หากข้อความในญัตติยังไม่สมบูรณ์ สภาก็ไม่ควรพิจารณาเห็นชอบ หากเห็นชอบไปแล้ว ข้อความจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ ไม่ใช่ผิดแค่พิกัด ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่จะต้องแก้ไขด้วย และมีสมาชิกอีกหลายคนอภิปรายเห็นด้วยที่จะให้มีการเห็นชอบรับในหลักการไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ขออนุญาตประธานสภา ว่าให้ผู้อำนวยการกองช่างได้อ่านพิกัดใหม่ที่ถูกต้องต่อสภาฯเพื่อเป็นการบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย ผู้อำนวยการกองช่างจึงได้อ่านรายละเอียดปริมาณงานปรับปรุงใหม่ตามรูปแบบรายการและพิกัดที่ถูกต้องต่อที่ประชุม สภาฯจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วยกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 936,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ละแห่ง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอ


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566
เปิดประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ประจําปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 1,913  
สถิติปีนี้ : 6,298  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,444  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.