+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 พิธีเปิดโครงการประเพณีนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์ 9 ประจำปี 2567       พิธีเปิดงานโครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วม รดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567       สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566        การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าศึกษาดูงาน และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนิญโญในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข       รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565 14:54:45   อ่าน : 457 ครั้ง
รายละเอียด :

 ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีนายวิรัตน์ ภูต้องใจ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 คน ฝ่ายบริหารนำโดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมผู้บริหาร รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน การประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญคือกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ในเรื่องขอทราบสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งออกเป็นสี่คำถาม คำถามแรก ยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ตั้งไว้ 726.5 ล้าน มีเงินเข้ามาแล้วจำนวนเท่าใด สอง เงินสะสมมีอยู่จำนวนเท่าใด สาม เงินสำรองเงินสะสมมีจำนวนเท่าใด สี่ ช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 จะมียอดเงินอะไรเข้ามาบ้าง ซึ่งได้รับการตอบเป็นเอกสารจากนายก อบจ. เป็นข้อมูลจากกองคลัง ตอบข้อหนึ่งว่าตอนนี้รับจริงจำนวน 751,953,789 .30 บาท มีเงินเกินหรือล้นมา จำนวน 25,483789.30 บาท ข้อสอง เงินสะสมมีจำนวน 36,075,509.74 บาท มีเงินสะสมติดลบ 44,392,152.22 บาท ข้อสามเงินสำรองเงินสะสมถูกใช้ไป จำนวน 81 ล้านบาท ในการคืนให้กับค่าก่อสร้างถนนลาดยาง และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบจ. คงเหลืออยู่ 59.12 ล้านบาท ข้อสี่ จะมีเงินภาษีสรรพสามิตรและภาษีล้อเลื่อนเข้ามาในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายน2565 เป็นต้นไป จะเห็นได้ว่าเงินภาษีล้อเลื่อนเราลดลงเนื่องจากว่า อบต.และเทศบาลขอแบ่งภาษีล้อเลื่อนจาก อบจ. เนื่องจากเขาประสบกับการลดของภาษีที่ดินทำให้รายได้เขาลดลง จึงมาขอแบ่ง อบจ. จึงยึดตามเกณฑ์ของปี 2562 ดังนั้นเราควรจะมีข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อนของขนส่งเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นช่องทางในการกระตุ้นและเพิ่มการจัดเก็บภาษีได้ ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาจดทะเบียนเป็นรถจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนเงินที่ล้นมา 25.4 ล้านบาท ควรที่จะได้นำมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ซึ่งคาดว่าภาษีล้อเลื่อนน่าจะเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ตอบกระทู้ถามในเรื่องนี้ว่า ตามที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามและประเด็นการจัดเก็บภาษีและข้อเสนอแนะในการจัดหารายได้ ผู้บริหารก็จะนำไปพิจารณาเพื่อที่จะนำเงินงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งออกพื้นที่เพื่อสำรวจดูข้อเท็จจริงที่ประชาชนประสบอุทกภัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน นำเอาปัญหาในประเด็นต่างๆมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา และกระตุ้นรณรงค์การจดทะเบียนให้มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ในวาระอื่นๆได้มีสมาชิกยกมืออภิปรายกันอย่างหลากหลาย นายสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า สืบเนื่องจากกระทู้ถาม ท่านนายกได้ตอบเป็นเอกสารว่ามีงบติดลบ 116 ล้านบาทโดยประมาณนั้น ความจริงแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้กันเงินไว้สำหรับครูในสังกัด จึงมียอดที่ไม่สูง แต่ก่อนกันไว้ในเงินเดือนข้าราชการเราตั้งจ่าย 172 ล้านบาท และยังมีเงินสำรองเงินสะสมเหลือ 59 ล้านบาทมีการจ่ายอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติได้เมื่อมีเหตุจำเป็น ตอนนี้มีเงินล้นและจะมีเงินเข้ามาอีกช่วงปลายเดือนรวมแล้วคงไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท เราควรนำงบเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน นายประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกมลาไสย อภิปรายว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านนาย อบจ.ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกมไสย ที่ได้ออกพื้นที่ด้วยตนเองที่ตำบลเจ้าท่า เพื่อดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัย นายศรีไพ วิเศษสอน สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเขาวง นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทาง บ้านสระพังทอง ม.4 ไปยัง ม.4 บ้านส้มป่อย ต.โนนนาจาร ซึ่งต้องผ่านลำห้วยตองต้อน ที่มีความลึก พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะไหลแรงมาก สภาพปัจจุบันเป็นสะพานไม้ที่ชำรุด หากมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรหนัก ๆ วิ่งผ่านสะพานก็จะพังลงทันที ถ้าหากว่าจะก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ในจุดนี้ก็คาดว่าจะพังเร็วเนื่องจากน้ำมาก จึงขอเสนอว่าควรจะสร้างเป็นสะพานคอนกรีตที่มีความยาวและมีความมั่นคง การสัญจรไปมาจึงจะมีความสะดวกปลอดภัย นายเกรียงศักดิ์ พันธ์โกฏิ สมาชิกสภา อบจ.เขต อำเภอเมืองอภิปรายเกี่ยวกับภาษีล้อเลื่อน ซึ่งในช่วงนี้ขนส่งจังหวัดได้ขึ้นป้ายคเชิญชวนประมูลเลขทะเบียนรถสวย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาษีที่จัดส่งมาให้อบจ. เราควรจะไปมีปฏิสัมพันธ์ทำความรู้จักกับทางขนส่งจังหวัดร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆช่วยกัน ตอนนี้เงินสะสมเราติดลบถึง 110 ล้าน เราจะได้เงินมาจากไหนไปพัฒนาบ้านเมือง ที่ท่านสมาชิกบางท่านบอกว่าเงินล้น 30 ล้าน จึงขอฝากฝ่ายบริหารได้หาแนวทางในการนำเงินมาพัฒนา หากจะรอการจัดสรรงบจากรัฐคงใช้เวลานาน เราควรตัดสินใจใช้เวลานี้เลย นายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา เขตอำเภอฆ้องชัย ปีนี้เรามีภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% เพิ่มขึ้น ภาษีล้อเลื่อนยังไม่เข้า ไม่ต้องรอที่รัฐจัดสรรให้ เราต้องแสวงหา เราจะกระตุ้นอย่างไรให้ได้ภาษีเพิ่มขึ้น ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับทางขนส่ง นโยบายที่นายกแถลงไว้ต้องมีงบมาขับเคลื่อนถึงจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หากจะให้ทางสภาช่วยก็ยินดี เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สมาชิกสภา เขตอำเภอยางตลาด อภิปรายว่างบประมาณที่ยังมีอยู่อยากให้นำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะมีถนนหลายสายในเขตอำเภอยางตลาดชำรุดเสียหาย ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามายังสมาชิก และโครงการไฟฟ้าแสงสว่างในถนนถ่ายโอน 9 ล้านบาท มีอีกโครงการที่ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ประชาชนได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว จะทันกับปีงบประมาณนี้หรือไม่ นายคงเดช เฉิดสถิตย์ สมาชิกสภาเขตอำเภอกมลาไสย อภิปรายว่า ตามที่ท่านนายกได้รับความไว้วางใจจากประชาชนได้เลือกท่านเข้ามาอย่างล้นหลาม ท่านก็ต้องแบกรับภาระปัญหาของประชาชนทั้งจังหวัด ประชาชนเขาไม่รู้หลอกว่าเรามีงบอยู่มากน้อยเพียงใด หากมีปัญหาตรงจุดไหนเราก็ต้องร่วมกันทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาและข้าราชการประจำในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน หากมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เราต้องรีบไปช่วยเหลือแก้ไข ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครด่าใครว่า เพียงแค่เรามีใจที่จะพัฒนาก็พอ ขอเรียนถามว่างบไฟฟ้าแสงสว่างปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างหรือยังและขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันพิธีเปิดการแข่งเรือยาวประเพณีอำเภอกมลาไสย จากเดิมวันที่ 17 กันยายน เปลี่ยนเป็น 23 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 083.0 น.เป็นต้นไป นายเสนีย์ เอกบุตร สมาชิกสภาเขตอำเภอกุฉินารายณ์ ถนนถ่ายโอนขององค์กการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ที่ชำรุดเสียหายสัญจรไปมาลำบาก และประชาชนร้องเรียนเข้ามา เราควรรีบส่งช่างออกทำการสำรวจประมาณการ และทำการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก นายบรรจง ยนต์ชัย สมาชิกสภาเขตอำเภอยางตลาด นำเสนอต่อสภาฝากไปยังฝ่ายบริหารในเรื่องถนนสายบ้านหนองกุงเขาพระนอน ตำบลเว่อ และถนนสาย บ้านหนองกุงเขาพระนอนไปยังบ้านหนองแสง ถนนทั้งสองสายมีความชำรุดเสียหายตลอดเส้นทาง ขอให้ส่งช่างออกทำการสำรวจประมาณการและก่อสร้าง หรือซ่อมแซมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบชี้แจงกับสมาชิกที่นำเสนอและตั้งข้อสังเกตว่า มีสมาชิกหลายท่านที่ได้มีความกังวลและเป็นห่วงในการบริหารการดำเนินงาน ในเรื่องการดำเนินการของงบประมาณปี2565 ฝ่ายบริหารจะต้องเร่งให้มีการดำเนินการในโครงการต่างๆ ถ้าหากโครงการใดดำเนินการไม่ทันก็กันเงินไว้ ส่วนโครงการไฟฟ้าแสงว่าง ที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ถนนถ่ายโอน ทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน ฝ่ายบริหารมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญเป็นอันดับแรก ก็จะเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ทันกับปีงบประมาณและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะถือว่าปัญหาของพี่น้องประชาชน คือปัญหาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 0  
สถิติเดือนนี้ : 945  
สถิติปีนี้ : 7,552  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,552  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.