+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 โครงการ       มหกรรมผู้ไทนานาชาติ โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท ประจำปี 2566 อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566       รายงานผลการความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2565       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบเงินสนับสนุน “งานรวมน้ำใจ สู่กาชาดประจำปี 2566”       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด       รายการมองอีสานผ่าน NBT สถานีโทรทัศน์ NBT ช่องหมายเลข 11       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปในรายการมองอีสานผ่าน NBT ของสถานีโทรทัศน์ NBT       ประเพณี บุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2565 10:28:05   อ่าน : 240 ครั้ง
รายละเอียด :

            การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

 

                     เมื่อ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดย นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค4 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.กส ใหม่ แทนนายชานุวัฒน์วรามิตรซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค4 ได้มีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา วินิจฉัยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ตาม พ.ร.บ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรค2  แจ้งเพื่อทราบ เรื่องด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงาน รวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมงานในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่2 ได้เชิญนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานสภาในการประชุม  ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัยสมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ยังไม่รับรองรายงานการประชุม  ได้นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ Website ชื่อ www.Kalasin-pao.go.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้สมาชิกฯได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุม ที่ประชุมให้การรับรองรายการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ. เขตอำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย  ตามที่ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบ คำสั่งของศาลฏีกา เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ และคณะผู้บริหาร นั้น แต่ด้วยอบจ.กส ไม่มีคำสั่งให้หยุด มีข้อสงสัยว่า จะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจะเป็นไปในทิศทางใด อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อภิปราย ชี้แจง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้  นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง ข้อเป็นห่วงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นดังกล่าว ในการบริหารงาน การดำเนินงานของอบจ.กส.ต่อไปนี้ การดำเนินงานของอบจ.กส.จะต้องดำเนินงานต่อไป โครงการใดได้ดำเนินการ ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วสามารถที่ดำเนินการเบิกจ่ายได้เป็นปกติ ที่ลงนามในสัญญาทางผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาได้ มีการตรวจรับงาน การเบิกจ่าย ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ในการดำเนินงานตามระเบียบกฏหมายได้ระบุไว้ว่าเท่าที่จำเป็น ในระหว่างที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ยังรักษาราชการแทน   สำหรับการเหตุสาธารณภัยต่างๆ ถือว่าเป็นกรณีจำเป็น ทางอบจ.กส.จะมีฝ่ายดูแลด้านสาธารณภัยอยู่แล้ว ส่วนงานด้านอื่นๆ หากมีประเด็น หรือปัญหาใด ก็จะได้แก้ไขโดยภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายต่อไป  นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ. เขตอำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย  อยากจะฝากถึงท่านปลัดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน  แต่ละคนต่างมีความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละด้านที่สามารถช่วยพัฒนาและดำเนินงานในด้านต่างๆ อยากให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสมดุล โดยอยากให้ปลัดได้ประสาน สืบสาน สร้างเสริม ความมั่นใจ นำความสามารถเฉพาะของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 

 

อุทัย แก้วกล้า สอบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปราย ในเรื่องการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน ประเด็นแรก โครงการที่อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง หากกระบวนการสรรหาดังกล่าวแล้วเสร็จทางปลัดซึ่งรักษาการนายกฯจะสามารถทำสัญญาดำเนินการต่อได้หรือไม่ ประเด็นสอง โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในตอนนี้แต่อยู่ในช่วงที่ทำในช่วงนี้ได้เช่น โครงการขุดลอก คูคลอง   จะสามารถดำเนินการสรรหาต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง ตอบข้อสอบถามที่ท่านสอบจ.ฆ้องชัยได้สอบถามนั้น ในประเด็นที่ 1 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้สรรหาไว้แล้วโครงการนี้จะได้ดำเนินการเซ็นสัญญาต่อไป สำหรับสัญญาที่ยังไม่ดำเนินการ โครงการดังกล่าวคงจะต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารซึ่งเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยได้เคยซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในขณะที่ยังไม่มีผู้บริหาร ได้กำหนดไว้ว่า ปลัดองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการดำเนินการไว้ก่อนและไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันที่มีผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นสมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ยังยืนยันในประเด็นที่ว่าควรจะมีการชะลอก่อนในโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ นอกจากจะมีความจำเป็นในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ นายคงเดช เฉิดสถิต สอบจ.เขตอำเภอกมลาไสย เขต 2 อภิปราย มีข้อสงสัยในส่วนที่ปลัดได้แจ้งว่าโครงการในข้อบัญญัติหรือโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถที่จะทำได้ ต้องระให้มีคณะผู้บริหารเข้ามา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบระยะเวลาว่าผู้บริหารจะเข้ามาบริหารงานได้ตอนไหน ในห้วงระยะเวลานี้ เกรงว่าความเดือนร้อนของประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที มีแนวทางที่จะดำเนินการอะไรได้บ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาและประโยชน์สุขของประชาชน อยากจะให้มีการดำเนินการ เพราะหัวใจสำคัญหลักของการบริหาร ก็คือ ประโยชน์สุขของประชาชน นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 กฎหมายอำนาจให้มีการรักษาราชการแทน ซึ่งก็มีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาในการเลือกตั้งนายกฯ แต่ละเหตุการณ์แต่ละคราวไม่เหมือนกัน กรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้ใช้คาดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 เดือน ซึ่งจะเข้าสู่สิ้นปีงบประมาณในช่วงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ งบประมาณจะเปลี่ยนเป็นเงินสะสมทันที จึงจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ชี้แจง จากความห่วงใยที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ฝากข้อสังเกตและเป็นห่วงในการดำเนินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เห็นด้วยกับข้อเป็นห่วงและเสนอแนะแนวทางดังกล่าว แต่ด้วยในขณะนี้เรื่องของคณะผู้บริหาร อยู่ในช่วงของกระบวณการชั้นศาล จึงต้องรอทิศทางในชั้นศาลก่อนในชั้นแรก และขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรจะได้หารือ แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ. เขตอำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย  ถ้าประชาชนอยู่ข้างท่าน ท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าประชาชนไม่อยู่ข้างท่านท่านจะไม่ได้อะไรสักอย่าง ดาบตำรวจวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ สอบจ.เขตอำเภอนาคู อภิปราย  แม้ยังไม่มีผู้บริหารในขณะนี้ ก็ยังมีส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถขับเคลื่อนดำเนินการไปได้ ด้วยการปรึกษาและหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาและดำเนินการร่วมกันต่อไป   สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นของอำเภอนาคูในขณะนี้ อำเภอนาคูเป็นพื้นที่ติดชายเขาแห้งแล้ง โดยเฉพาะตำบลบ่อแก้ว มีจำนวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีรถน้ำเทศบาลเพียงคันเดียวที่ให้บริการน้ำแก่ประชาชน และระยะทางที่จะขนส่งน้ำไปให้ประชาชน ค่อนข้างไกลและใช้เวลา ประกอบกับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่กำลังจะหมดและน้ำไม่สะอาด เนื่องจากเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเขาซึ่งมีสารเคมีจำนวนมาก อยากให้แก้ไขปัญหาด้วยการได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตำบลบ่อแก้ว จำนวน 2 บ่อ ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

 

 

นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจง เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการขุดเจาะบาดาลนั้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่กองช่าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล จึงอยากจะให้กองช่างได้นำเรียนข้อมูลตรงนี้ว่ามีอยู่ในแผนหรืองบประมาณอย่างไร  นายเตรียมการ นาถมทอง  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตอบข้อซักถาม  ตามที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอนาคูได้นำเรียนถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในตำบลบ่อแก้ว และอยากจะให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา จำนวน 2 บ่อนั้น กองช่างจะดำเนินการไปขุดเจาะบาดาลดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดาบตำรวจวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ สอบจ.เขตอำเภอนาคู อภิปราย ขอบคุณกองช่างที่จะดำเนินการขุดเจาะบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ซึ่งมีจำนวน 14 หมู่บ้านประชากรกว่า1,000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ว การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวอำเภอนาคูต้องขอบขอบคุณท่านปลัด กองช่าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้ความสำคัญ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
การประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 68  
สถิติเดือนนี้ : 500  
สถิติปีนี้ : 3,022  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 290,168  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.