+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 09:56:24   อ่าน : 298 ครั้ง
รายละเอียด :

 

          สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับทราบการถ่ายโอนรพ.สต.และสถานีอนามัย
 
             เมื่อ 9 พ.ย.2564  เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาวอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สภา อบจ.กาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการประชุมนอกสถานที่ เนื่องจากห้องประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในช่วงการปรับปรุงใหม่  การประชุมโดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่สำคัญคือเรื่องการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เสนอโดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงต่อที่ระชุมว่า”ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันบำบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งในช่วงแรกได้มีการถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปแล้วบางแห่ง ส่วนที่ยังไม่พร้อมรับการถ่ายโอนให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่จะต้องประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 4 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 81 คะแนนยังไม่สามารถที่จะรับโอนได้ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีสถานีอนามัยและ รพ.สต.ที่แจ้งความประสงค์จะโอนเข้ามาสังกัดกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 47 แห่ง จากทั้งหมด 156 แห่ง จึงนำเรียนสภาเพื่อรับทราบและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนการรับการถ่ายโอน สถานีอนามัยและ รพ.สต. ในครั้งนี้ด้วยดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์สืบต่อไป” นายอุทัย แก้วกล้า ส.อบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปรายว่า ทุกองค์กรมีเป้าหมายคือประชาชน อบจ. มีภารกิจครอบคลุมทั้งจังหวัด การรับการถ่าย สถานีอนามัยและ รพ.สต. ถือว่า อบจ.เราได้ให้บริการประชาชนในด้านสาธารณสุข เราควรจะภูมิใจที่เราได้ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  การที่โอนมาจะไม่เป็นภาระกับเราเพราะเขาจะได้รับเงินอุดหนุนมาด้วยจำนวนมาก  นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวว่า สภาถือว่ารับทราบและก็ไม่คัดค้านในการรับโอน เพราะเรารับเอาภารกิจด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนมาดำเนินการ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราว่าจะรับโอนมาได้จำนวนเท่าใด หากโอนมาหมด สสอ. สสจ.จะบริหารจัดการอย่างไร อัตราตำแหน่งที่อยู่เดิมไม่เต็ม พอมาอยู่กับ อบจ.อาจจะเต็ม จะรับเป็นโซนมาดีก่อนไหม เอาโซนที่ทุรกันดารก่อน เพราะเราต้องใช้งบประมาณในการบริหารดูแล ถ้าเราทำได้ดีก็ดีไป ถ้ามามากอาจจะเสียก็ได้  นายวิรัตน์  ภูต้องใจ ส.อบจ. อำเภอสมเด็จ อภิปรายว่า การถ่ายโอน รพ.สต. สถานีอนามัยยังไงก็ต้องรับถ่ายโอนไม่ส่งคืนอยู่แล้ว อย่างโรงเรียนที่สังกัด อบจ.เราตอนนี้เคยมีการประเมินความพึงพอใจหรือไม่ หากโอนมาแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็จะเป็นปัญหาอยากให้สภาได้ร่วมกันหาแนวทางในการทำงานของ รพสต.ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ก็ยินดีที่จะรับเข้ามา  นายเกรียงศักดิ์  พันธ์โกฏิ ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง  ที่ผ่านมา เทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ เขาได้รับโอนไปแล้วจำนวน 84 แห่ง ตกลง อบจ.จะรับโอนมาจริงเท่าไหร่ เพราะงบที่รัฐจัดสรรมาให้ท้องถิ่นยังไม่ถึงร้อยละ 35 ตามที่กำหนดไว้เลยสักครั้ง จะรับมาทั้งหมด 47 แห่งหรือไม่  เงินงบมาด้วยไหม  ด้านบุคลากรนำมาคิดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 40 ด้วยไหม หากรับมาหมดเราจะพัฒนาด้านสาธารณสุขด้านเดียวเท่านั้น เสนอว่ารับมาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ คละกันไป กระจายไปในอำเภอที่ยังไม่มีโรงเรียนสังกัด อบจ.  สมาชิกก็จะดูแลประชาชนในเขตนั้นด้วย นายประหยัด พาณิชย์ดี  ส.อบจ. เขตอำเภอนามน กล่าวว่า นายก อบจ.มีความสามารถที่จะรับการถ่ายโอน รพ.สต. สถานีอนามัยเข้ามาอยู่กับ อบจ. ทั้ง 47 แห่ง เขาก็จะต้องการความรัก ความอบอุ่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อำเภอนามนรับมา 2 แห่ง และยังมีติดต่ออยากจะมาอีก  อบจ. เราจะรับอีกไหม ในรายละเอียดมีบางอำเภอไม่ประสงค์จะมา จะมีการรับเฟสสองอีกหรือไม่   นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายก อบจ.ก็ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า จะมีการถ่ายโอนภารกิจในปี 2566  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะได้ส่งรายชื่อ รพ.สต. สถานีอนามัยที่มีความประสงค์ ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารด้านสาธารณสุข   ในเฟสแรกจะรับ 47 แห่ง แต่ต้องผ่านการประเมินก่อน  ส่วนงบประมาณ จะมีเงินบำรุงจากส่วนกลาง ให้ รพ.สต.และสถานีอนามัยเป็นรายปี ตามขนาด คือ ขนาดใหญ่ 2 ล้านบาท ขนาดกลาง 1.5 ล้านบาท และขนาดเล็ก 1 ล้านบาทตามลำดับ อย่าง อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.มหาสารคาม รับถ่ายโอนมาจำนวนมาก และ อบจ.ขอนแก่นรับการถ่ายโอนมา 100 เปอร์เซ็นต์  อบจ.เรารับมาน้อยสุด  หากรับโอนมาเราก็ไม่อยากให้เขาเสียใจ เพราะเขาก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอรับ 47 แห่ง  เพราะเมื่อคนมา งานมา งบประมาณก็มาด้วยกัน เราจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ได้ เรามีภารกิจในการให้บริการประชาชน อยากนำเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้มีแนวคิดและเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเพื่อให้การถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราได้เข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
(ภาพ:พชรพงศ์ คุ้มจาบ)

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 1,725  
สถิติปีนี้ : 12,988  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,085  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.