+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน       โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 จํานวน 36 โครงการ       ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์       โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๒     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256 ฉบับที่ 3 10
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 17
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8 17
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7 18
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 6 18
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 18
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 4 20
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 3 18
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 26
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 2 21
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่2 36
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 73
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 37
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 53
  แสดงไฟล์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ทั้งหมด    
   แบบใบลาพักผ่อน 228
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 211
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 283
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 424
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 434
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 267
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1377
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 453
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 383
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 254
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 569
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 414
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 314
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 357
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 732
   ใบสั่งซื้อ 1022
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1122
   ใบเบิกพัสดุ 3399
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1103
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 890
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 202
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 233
   คำร้องขอยืมพัสดุ 289
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 736
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 803
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1801
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 889
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 588
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 645
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 757
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 645
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 994  
สถิติปีนี้ : 9,038  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 190,538  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.