+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว       การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.๑-๐๐๔๕ แยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึงอำเภอนาคู ถึง บ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หัวใจ ITA       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมนำเสนอผลการประเมิน ศักยภาพดำเนินงานศูนย์โฮมสุขปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2563 13:51:31   อ่าน : 48 ครั้ง
รายละเอียด :

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมนำเสนอผลการประเมินศักยภาพการดำเนินงานศูนย์โฮมสุข  ประจำปี 2562-2563 (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์) โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการประเมินศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์โฮมสุข ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีศูนย์โฮมสุขทั้งหมด 56 ศูนย์ ทำการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่กำหนดไว้  ตลอดถึงประเมินศักยภาพการดำเนินงานศูนย์โฮมสุขและยกระดับศูนย์โฮมสุข  การปรับสภาพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน 33 ประเด็น เช่น การประเมินองค์ประกอบของศูนย์โฮมสุข   การประเมินคุณลักษณะศูนย์โฮมสุข  การประเมินความสมดุลของร่างกาย ผู้สูงอายุ และแนวโน้มการหกล้มได้ ปัญหาในการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความท้าทาย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา เป็นต้น  ผลการประเมินพบว่า ส่วนมากศูนย์โฮมสุขในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีองค์ประกอบในระดับดีมาก สำหรับผลประเมินคุณลักษณะศูนย์โฮมสุขนั้น พบว่าส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับดี  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการศูนย์โฮมสุขมีความพึงพอใจในระดับมาก จากการประเมินพบว่าปัญหาในการดำเนินงาน ได้แก่ งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์โฮมสุขค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอ จำนวนอาสาสมัครหมอโฮมสุขมีจำนวนน้อยในการดูแลประชาชน ปัญหาการจัดทำเอกสาร ปัญหาข้อจำกัดของการปรับสภาพบ้าน ฯลฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์โฮมสุขในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาดังกล่าว ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี สุขภาพดี และมีความสุข ต่อไป

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบัวขาว
การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 18  
สถิติเดือนนี้ : 297  
สถิติปีนี้ : 12,498  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,279  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.