สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1549 ครั้ง
Month : 42,954 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 552,762 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายบุญส่ง ถินจําลอง


นายบุญกว้าง เนตรเสนา


นายบุญส่ง ถินจำลอง


นางระเบียบ จิตราษฎร์


นายภาคภูมิ ราชสุนทร


นางอรกมลณ์ สำราญสม


นางประโมก เจริญคุณ


นางประกอบ สอนสุภาพ


นางสาวอุชุกร ปัญญามี


นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์


นายณัฐพงษ์ เอกวงษา


นางสาวพรรณปพร โคกแปะ


นายคงฤทธิ์ ภูสีอ่อน


นางสาวเนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์


นายศุภกร ฉายถวิล


นางสุดาวดี บุญปก


นางสาววัชราภรณ์ เสนามาตย์


นายธีรยุทธ อ่อนสองชั้น


นางสาวนันญฤณ เทพทวีชัย


นายเจษฎาพร พันกระจัด


พันจ่าเอกสมหวัง ผางน้อย


นายอาทิตย์ ภูคงน้ำ


นางนภัสวรรณ ภูโอบ


นายจารุวัตน์ ทะชาดา


นายอภิสิทธ์ พุดสีเสน


นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง


นางขวารี ดอนสมหมาย


นางประภาศรี ผาลาศาสตร์


นายบุญวิทย์ บุญแสน


นายพรหมพิชญ์ เวียงแก


นางสาวรัชฎา บับพาน


ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธุ์ สารปรัง


นายพชรพงศ์ คุ้มจาบ


นางสาววิภาวรรณ เขตปัญญา


นายนิพนธ์ ปรีจิตร์


นางศิริกาญจน์ โสภณ


นางสาวอิงอร แสงสุริยินทร์


นางสาวกันต์วรัตน์ สุคนธวงค์


นายวรยศ สุวรรณราช


นายวัชรพงศ์ อันปัญญา


นายสกุลศักดิ์ ภูเขม่า


นางมลิวัลย์ การเรือง


นางอรุณ ภารสุวรรณ


นางบานชื่น ภารไสว


นางสุภาภรณ์ จิตไธสง


นายประมวล พัฒยา


นายวินิจ อุ่นเพ็ญ


นายยงยุทธ ไผ่แผ้ว


นายชุติเทพ วงศ์อนุ


-