สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1283 ครั้ง
Month : 44,801 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 477,608 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายบุญส่ง ถินจําลอง


นายบุญส่ง ถินจำลอง


นายบุญกว้าง เนตรเสนา


นางระเบียบ จิตราษฎร์


นายภาคภูมิ ราชสุนทร


นางนิภาพร สำราญสม


นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์


นางประโมก เจริญคุณ


นางประกอบ สอนสุภาพ


นางสาวอุชุกร ปัญญามี


นางสาวพรรณปพร โคกแปะ


นางสาวเนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์


นายณัฐพงษ์ เอกวงษา


นายคงฤทธิ์ ภูสีอ่อน


นายศุภกร ฉายถวิล


นางสุดาวดี บุญปก


นางสาววัชราภรณ์ เสนามาตย์


นายธีรยุทธ อ่อนสองชั้น


นางสาวนวัณรัตน์ พันธ์สนิท


นายเจษฎาพร พันกระจัด


พันจ่าเอกสมหวัง ผางน้อย


นายอาทิตย์ ภูคงน้ำ


นางนภัสวรรณ ภูโอบ


นายจารุวัตน์ ทะชาดา


นายอภิสิทธ์ พุดสีเสน


นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง


นางขวารี ดอนสมหมาย


นางประภาศรี ผาลาศาสตร์


นายชัยแดน บุพเต


นายบุญวิทย์ บุญแสน


นายพรหมพิชญ์ เวียงแก


นางสาวรัชฎา บับพาน


นายอนุชิต เมืองโคตร


ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธุ์ สารปรัง


นายนิพนธ์ ปรีจิตร์


นางสาวศิริกาญจน์ แพงจันทร์


นางสาวอิงอร แสงสุริยินทร์


นางสาวกันต์วรัตน์ สุคนธวงค์


นายวรยศ สุวรรณราช


นายอรุณ พรมประเทศ


นางมลิวัลย์ การเรือง


นางอรุณ ภารสุวรรณ


นางบานชื่น ภารไสว


นางสุภาภรณ์ จิตไธสง


นายประมวล พัฒยา


นายวินิจ อุ่นเพ็ญ


นายสุรเดช ดลอารมย์


นายยงยุทธ ไผ่แผ้ว


นายชุติเทพ วงศ์อนุ


-