เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 Thai Languages
----------------------------------------
  Home
----------------------------------------
  Personal
----------------------------------------
  Activity
----------------------------------------
  Download
----------------------------------------
  Carlendar
----------------------------------------
  Administrator Login
----------------------------------------
  Contact us
----------------------------------------
  For staff
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1916 ครั้ง
Month : 52,508 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 590,048 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางออกติดตามและจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดินแปลงดงปากน้ำ
โครงการให้บริการรับชำระภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรมและรีสอร์ และรับแบบขอจดทะเบียนสถานการค้านำ้มัน ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานให้บริการรับชำระค่าเช่าซื้อที่ดินของรัฐ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อถือปฏิบัติ


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม
ตารางออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 30 พฤษภาคม 2562

  ข่าวสมัครงาน

เว็บไซต์กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.กาฬสินธุ์