กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2662 ครั้ง
Month : 82,506 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 924,983 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายชัยศิริ โรจนกิจ


นายเตรียมการ นาถมทอง


นายเทพนิมิตร บรรณสาร


นายสุวิทย์ กุสุมพงษ์


นายสุทธิสม ญาณผาด


นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์


นายภาณุวัฒน์ ภูกองชนะ


นางอังคะนา อังคะรุด


นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร


นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม


นายมานพ ชะลุนรมย์


นางสาวปาริชาติ บุญประดิษฐ์


นายพนม ภูศรีโคตร


ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ภูแช่มโชติ


นายสมบัติ ภูมิเขียน


นายจิตรกร พันธ์วิชัย


นายทิพดล ศรีบานชื่น


นายฐิติพล พลายละหาร


นายนราชิน ไพรัตน์


-ว่าง-


-ว่าง-


นายศราวุธ ปลัดสังข์


นายชุติพล คงวิเชียร


สิบเอกศุภศร ไชยพร


นายวุฒิภัทร ไชยงาม


นายเอนกพงศ์ จำเริญสรรพ์


นายจักราภพ อันเสน


นายบุญญกานต์ ฆารเลิศ


นายปัญญา ปรีดา


นายวรพจน์ บุญจงรักษ์


-ว่าง-


-ว่าง-


นางอภิญญา ภูลายศรี


จ่าสิบเอกวรสิทธิ์ เอกตาแสง


นางญาณวรรณ ชมภูวิเศษ


นางสาวมะลิวัลย์ สุดโทษา


นางบุญโฮม เห็มศรี


นางสาวลภัสพร รักภักดี


นายโชคชัย ไวยเวช


นายสินชัย พรมทอง


นายคําแปลง พรมเลิศ


นายสมเด็จ ภูโปร่ง


-ว่าง-


นายละมุน ยลสำอางค์


นายคณิต ภูคงคำ


นายพงศ์พิพัฌน์ ปรีแผ้ว


นายนิกรณ์ ฆารไชย์


นายนิกร ภูภิรมย์


นายสมยศ เศษวงศ์


นายจุฬา นาชัยเพิ่ม


นายเจษฎา จําเริญบุญ


นายชัยญา อาคะราช


นายฤทธิชัย สตาเขตต์


นายศุภษร ระเวงวรรณ


นายธรรมนูญ อ่อนสําอางค์


นายบุญยงค์ รัตน์แสง


นายปณตพล ธารเอี่ยม


นายไสว ภูนาดี


นายภานุมาศ ภูผาลาด


นายมาวิน เฉิดสถิตย์


-ว่าง-


นายศักดิ์สิทธิ์ เลิงภูบัง


นายอนุชา บรรณสาร


-ว่าง-


นายณัฐวุฒิ ภูสีอ่อน


นายวรชาติ พิมตะวงศ์


นายเสฎฐวุฒิ วิชัยผิน


นายไชยากร ลิ้มทองใบ


นายนิติกร ทะชาดา


นางสาวจุฑามาศ ยงยืน


-ว่าง-


นายเพชรมงคล พิมพะสาลี


-ว่าง-


นายอิศรา เหมือนวงษ์


นายรุ่งรดิศ ธานีสูตร


นายพลากร แดนนาเลิศ


นายสมพงษ์ ภูสีโสม


นายประสงค์ นามโสม


นายสุภวุฒิ ธารเอี่ยม


นายอดิศักดิ์ สำราญเนตร


นายสุดใจ จิตสวา


นายสุเมธ ศรีบรรเทา


นายยศกร ยิ่งยศ


นายยุทธภูมิ จําเริญกุล


นายถวิล สุขโพธิ์


นายกิตติศักดิ์ อุดรพูล


นายเดช ภูขลัง


นายบุญมี ภูแสนศรี


นายวิบูลย์ ภูแย้ม


นายแดนชัย ภูขลัง


นายหนูพา เฉิดสุวรรณ


นายวันดี ประกาโส


นายปาราเมศ์ ฉลาดลน


นายกัลญา ฆารไชย


นายสุเมธ พิมพโมทย์


นายเนียม พวงศรี


นายเชาวรัตน์ รัตนประภา


นายวีระพจน์ ภูพาดแร่


นายมนตรี ติโสม


นายนิรันดร ดลเจือ


นายประกาย ภูแพง


นายพุทธวรรณ สิงหามาตย์