กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)  [Download]

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   รายละเอียด : แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)  [Download]

   แบบฟอร์มการลา 

1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   

2. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

3. แบบใบลาพักผ่อน    

4. แบบใบลาอุปสมบท ผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมไม่เป็นวันลา หนังสือ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 

5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

6. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

7. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการวิจัย   

8. แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ   

9. แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์กรระหว่างประเทศ รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   

10. แบบใบลาติดตามคู่สมรส   

11. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

12. แบบใบขอยกเลิกวันลา

13. ใบลาของนักศึกษาฝึกงาน

14. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ แบบ ลก.1   

15. แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ แบบ ลก.2  

16. บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

17. ข้อมูลวันลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง (ประจำเดือน)

18. ข้อมูลวันลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง (ประจำปีงบประมาณ)  

19. สรุปการลา

 

   

 การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541  

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. หนังสือ มท 0808.2/ว 296 ลว 25 ม.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  =หนังสือฉบับนี้ยกเลิกแล้ว โดยหนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559

2. หนังสือ มท 0808.2/ว 954 ลว 21 มี.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. หนังสือ มท 0803.2/ว3903 ลว 3 ธ.ค. 2553 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม

4. หนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

 

หนังสือสั่งการ

1. หนังสือ มท 0808.2/ว2744 ลว 16 ส.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง

2. หนังสือ มท 0808.2/ว3360 ลว 7 ต.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง

3. หนังสือ มท 0808.2/ว2579 ลว 26 พ.ย. 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลว 7 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 

เอกสาร/คู่มือ 

1 สรุปหลักเกณฑ์ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ   (มิถุนายน 2551 โดย สำนักงานศาลปกครอง)

2.  ข้อบกพร่องค่าเช่าบ้าน อปท 

 

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [National Health Security Office (NHSO)] 

1. ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง  

2. เว็บไซต์หลักระบบองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 

   แบบคำร้องขออนุญาตต่าง ๆ


1. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (บุคคลากร อบจ.)  
2. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
3. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ (บุคลากร รพ.สต)   New icons 10   
4. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
5. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (สำหรับบุคลากร รพ.สต)  New icons 10
6. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (สำหรับบุคลากร อบจ.) 
7. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (สำหรับผู้บริหาร)
8. คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
9. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ)
10. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำนาญ)
11. แบบคำร้องขอย้ายภายใน (สอน./รพ.สต.) New icons 10   
12. แบบคำร้องขอไปช่วยปฏิบัติราชการ (รพ.สต.) New icons 10   
13. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง 
14. แบบรายงานส่งงานในหน้าที่ราชการ 
15. แบบหนังสือมอบอำนาจขอสำเนาประวัติ (ก.พ.7) 
16. แบบหนังสือขอสำเนาประวัติ (ก.พ.7)  ดัวยตัวเอง 
17. แนวทางปฏิบัติในการขอขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7  
18. แบบคำร้องขอย้ายภายใน  
19. แบบคำร้องขอโอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดส่วนราชการอื่น  
20. แบบคำร้องขอโอนมาดำรงตำแหน่งสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์  
21. แบบประเมินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอื่น (เปลี่ยนสายงาน)
22. แบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานสำหรับข้าราชการให้ตำแหน่งต่างสายงาน  
23. แบบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  
24. แบบขอแก้ไขระบบงานบุคคล  
25. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีถึงความตาย  
26. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  
27. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวตนรับเงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงแก่ความตาย  
28. หนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด  
29. แบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ  

 
  แบบฟอร์มสำหรับพนักงานจ้าง

1. แบบประกันสังคม กท.16 (การขอรับเงินทดแทนกรณีที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล)

2. แบบประกันสังคม กท.44 (กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล)

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. บรรจุใหม่, ทดลองปฏิบัติราชการ

2. สายงานวิชาการ, ทั่วไป

3. สายงานบริหารท้องถิ่น, อำนวยการท้องถิ่น

4. ลูกจ้างประจำ