กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 912 ครั้ง
Month : 31,405 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 337,111 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบรายการภาษีบำรุงอบจ.ตามข้อบัญญัติอบจ.(น้ำมัน/ก๊าซ) supply2011 160.32
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 supply2011 42.72

   เอกสารทั่วไป [Document]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติมเดือนเมษายน62 supply2011 323.91
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน supply2011 493.84
ข้อหารือรายการผูกพันงบประมาณค่าจ้างยานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ supply2011 1,588.53
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระท supply2011 956.04
ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง supply2011 956.04
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเสาหลักนำทางยางพารา supply2011 816.96
ข้อหารือการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคา supply2011 1,006.04
ข้อหารือการจัดทำสัญญากรณีจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ supply2011 960.61
การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั supply2011 916.10
ข้อหารือแนวทางการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ supply2011 1,345.59
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

   โปรแกรม [Program]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบฟอร์มรายงานสำรวจสินทรัพย์ supply2011 172.10
ฟอนต์ไทยสารบรรณ webmaster 405.55