กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 893 ครั้ง
Month : 27,235 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 308,487 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบรายการภาษีบำรุงอบจ.ตามข้อบัญญัติอบจ.(น้ำมัน/ก๊าซ) supply2011 160.32
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 supply2011 42.72

   เอกสารทั่วไป [Document]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินก supply2011 25.38
ขอเชิญเข้าราวมฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic-catalog และการสนอราคาในระบบจัดซื้ัอจัดจ้างภ supply2011 361.98
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ supply2011 989.82
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ supply2011 1,063.05
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย supply2011 1,482.32
การจ้างอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจ้างก่อสร้า supply2011 25.38
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของร supply2011 1,235.42
ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก supply2011 928.16
รายงานผลการติดตามการตำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่ว supply2011 1,660.82
ผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง supply2011 2,017.48
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

   โปรแกรม [Program]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
ฟอนต์ไทยสารบรรณ webmaster 405.55