กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1393 ครั้ง
Month : 47,300 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 527,211 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายชัยศิริ โรจนกิจ


นายเตรียมการ นาถมทอง


นายพูลศักดิ์ บุเกตุ


นายเทพนิมิตร บรรณสาร


นายสุทธิสม ญาณผาด


นายสุวิทย์ กุสุมพงษ์


นายภาณุวัฒน์ ภูกองชนะ


นางอังคะนา อังคะรุด


- ว่าง -


นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร


นายสุรเชษฐ์ ศรีใคร


นายมานพ ชะลุนรมย์


ว่าที่ ร.ต.มานพ สุภธีระ


สิบเอกศุภศร ไชยพร


นายธีรยุทธ แป้งเงิน


นายพนม ภูศรีโคตร


นายชานนท์ โตเล็ก


ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ภูแช่มโชติ


นายสมบัติ ภูมิเขียน


นายวุฒิภัทร ไชยงาม


นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์


นายจิตรกร พันธ์วิชัย


นายศราวุธ ปลัดสังข์


นายวัชรินทร์ คงวิเชียร


นายฐิติพล พลายละหาร


นายนราชิน ไพรัตน์


นายเอนกพงศ์ จำเริญสรรพ์


นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม


นายวรพจน์ บุญจงรักษ์


นางญาณวรรณ ชมพูวิเศษ


- ว่าง -


จ่าเอกเจษฎ์ วงศ์กมลาไสย


นายมณี วรรณโนมัย


นายพิณทอง ธารเอี่ยม


นายธนะศักดิ์ พิณะเวศน์


นายพนมวัน ศรีสง่า


นายดาวเรือง บุญบุตตะ


- ว่าง -


นายโชคชัย ไวยเวช


นายวาสนา ดิษดำ


นายสินชัย พนมทอง


นายคำแปลง พรมเลิศ


นายศิริศักดิ์ นนทวงศ์


นายสมเด็จ ภูโปร่ง


นายสถิตย์ สตาเขตต์


นายธงชัย ถิ่นละออ


นายคณิต ภูคงคำ


นายละมุน ยลสำอางค์


นายเอกวิทย์ ไชยศิริ


นายทนงศักดิ์ ภูกองไชย


นายมรกต นันบุรมย์


นายสมพิศ รินสันเทียะ


นายปณตพล ธารเอี่ยม


นายไสว ภูนาดี


นายสงบ บุญแสนยศ


นายไมตรี กมลเลิศ


นายอนุชา บรรณสาร


นายประชา อินทร์พาณิชย์


- ว่าง -


นายไชยากร ลิ้มทองใบ


นางสาวจุฑามาศ ยงยืน


นายนคร สำราญรื่น


นายอิศรา เหมือนวงษ์


นายรุ่งรดิศ ธานีสตร


นายพลากร แดนนาเลิศ


นายสมพงษ์ ภูสีโสม


นายธวัชชัย ศิริทัพ


นายสถิตย์ แทนมูล


นายสุเมธ ศรีบรรเทา


นายอดิศักดิ์ สำราญเนตร


นายสุดใจ จิตสวา


นายประสงค์ นามโสม


นายสุภวุฒิ ธารเอี่ยม


นายมงกุฎ ศรีปัญญา


นายเทิดศักดิ์ ภูอุภัย


นายบุญมี ภูแสนศรี


นายเดช ภูขลัง


นายวิบูลย์ ภูแย้ม


นายแดนชัย ภูขลัง


นายหนูพา เฉิดสุวรรณ


นายวันดี ประกาโส


นายวิทยาพงษ์ วงษาบาล


นายทองเลื่อม ภูกิ่งดาว


นายกัลญา ฆารไชย


นายฉัตรชัย หวายพิมาย


นายสุเมธ พิมพโมทย์


นายเนียม พวงศรี


นายมงคล ศรีพงษ์ชัย


นายฤทธิชัย สตาเขตต์