กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1252 ครั้ง
Month : 38,264 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 427,900 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายโชติ ฆารสมภพ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายทนงสิทธิ์ ภูทะวัง
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางวนิดา อำภรณ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางอดิศา จักราธนวัฒน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายยนตจิตร เนาวโรจน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 4  
   2  3  4