กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 834 ครั้ง
Month : 22,770 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 288,402 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายโชติ ฆารสมภพ


นายทนงสิทธิ์ ภูทะวัง


นางวนิดา อำภรณ์


นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์


นางสุวภัทร บรรพกลม


นางอดิศา จักราธนวัฒน์


นางณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว์


นายยนตจิตร เนาวโรจน์


นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ


นางยุพิน เวชกามา


นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์


นางพรรณี เจริญราช


นางบังอร บุญบุตตะ


นางประภัสศรี พื้นม่วง


นายชนินทร ผาลาศาสตร์


นางสาวสุวารีย์ จำปี