กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1143 ครั้ง
Month : 29,329 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 387,879 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายโชติ ฆารสมภพ


นายทนงสิทธิ์ ภูทะวัง


นางวนิดา อำภรณ์


นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์


นางอดิศา จักราธนวัฒน์


นางณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว์


นายยนตจิตร เนาวโรจน์


นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ


นางยุพิน เวชกามา


นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์


นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์


จ.ส.อ.วิชัย นาชัยฤทธิ์


นางชวันรัตน์ คําสุทธี


นางพรรณี เจริญราช


นางบังอร บุญบุตตะ


นางสาวสุวารีย์ จำปี


นายอภิชาติ ไชยศิริ


นางสาวรัชดากร การฟุ้ง


นางสาวกนวรรณ ภูจักนิล


นางสาววรรภา ภูจริต