กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1266 ครั้ง
Month : 38,278 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 427,914 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายโชติ ฆารสมภพ


นายทนงสิทธิ์ ภูทะวัง


นางวนิดา อำภรณ์


นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์


นางอดิศา จักราธนวัฒน์


นายยนตจิตร เนาวโรจน์


นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ


นางยุพิน เวชกามา


นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์


-ว่าง-


จ.ส.อ.วิชัย นาชัยฤทธิ์


นางชวันรัตน์ คําสุทธี


นางพรรณี เจริญราช


นางบังอร บุญบุตตะ


นางสาวสุวารีย์ จำปี


นายอภิชาติ ไชยศิริ


นางสาวรัชดากร การฟุ้ง


นางสาวกนวรรณ ภูจักนิล


นางสาววรรภา ภูจริต