โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงาน/ฝ่าย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์มือถือ
(Tel.) (Fax) (Int.) (Mobile)
อักษรเลข     0 4381 2104      
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4381 5252     0
  นางสาววิสาขา  ภารประดิษฐ์ รองนายก อบจ. (1) 0 4381 2226     0
  นางวิไลพร นิพัฒน์ รองนายก อบจ. (2) 0 4381 6790     0
  นายอุทิศ พรมสิทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ. 0 4381 6063     0
  นายชัย คูสกุลรัตน์ เลขานายก อบจ. (1) 0 4381 6063     0
  นางสาวสัตบุษย์ บุญเรือง เลขานายก อบจ. (2) 0 4381 6063     0
  นายชุมพล หลักคำ เลขานายก อบจ. (3) 0 4381 6063     0
  นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานายก อบจ. (4) 0 4381 6063     0
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4381 2331      
  นายคงเดช เฉิดสถิตย์ รองประธานสภา อบจ. (1)        
  นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภา อบจ. (2)        
  นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการสภา อบจ.        
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4381 5361     0
  นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัด อบจ. (1) 0 4381 5192      
  นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัด อบจ. (2) 0 4381 5241      
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(51001) นางจิรารัตน์ จิตจักร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 4381 6061 0 4381 6061   0
ห้องรับ-ส่ง หนังสือ     0 4381 6062      
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(51002) นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 4381 6235 0 4381 6235   0
กองคลัง(51004) นางสุกัลญา โพธิ์ละเดา ผอ.กองคลัง 0 4381 4980     0
ธุรการกองคลัง     0 4381 1049      
กองช่าง(51005) นายเตรียมการ นาถมทอง ผอ.กองช่าง 0 4381 5801     0
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ     0 4381 6792      
โรงซ่อมเครื่องจักร     0 4381 2986      
กองสาธารณสุข(51006) นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข 0 4381 2503     0
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(51007) นางวนิดา อำภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0 4381 1247 0 4381 1247   0
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(51008) นางภัลลิกา ดลรักษ์ ผอ.กองการศึกษาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 4381 1591     0
กองสวัสดิการสังคม(51011) นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการ อบจ. รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 0 4381 5916 0 4381 5916   0
หน่วยตรวจสอบภายใน(51012) นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์ หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4381 6064     0
กองพัสดุและทรัพย์สิน(51021) นางรัชนี ภูวิจิตร หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาราชการแทน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 4381 6637     0
กองการเจ้าหน้าที่(51029) นางระเบียบ จิตราษฎร์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 0 4381 6791 0 4381 6791   0