ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

O2

 

ข้อมูลผู้บริหาร

- ฝ่ายบริหาร

- ข้าราชการประจำ

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6

Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566-2570

O8

 

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ 31 มี.ค.67

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การปฏิบัติงาน

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- คู่มือการปฏิบัติงาน อบจ.กาฬสินธุ์

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

- คู่มือบริการประชาชน อบจ.กาฬสินธุ์

O12

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ

- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2566

O13

 

E-Service

- จองห้องประชุมออนไลน์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ความก้าวหน้า ณ 31 มี.ค.67

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม
-

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

O24

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

O26

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
-

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
-

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
-

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
-


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2566

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-