ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

 

โครงสร้าง

 

O2

 

ข้อมูลผู้บริหาร

- ฝ่ายบริหาร

- ข้าราชการประจำ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

O3

 

อำนาจหน้าที่

 

O4

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

O6

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

 

Q&A

 

O9

 

Social Network

- Facebook

- Line

- Youtube


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10

 

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

O11

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการติดตามประเมินผล

O12

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน

O13

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน อบจ.กาฬสินธุ์

การให้บริการ

O14

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือบริการประชาชน อบจ.กาฬสินธุ์

O15

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ

- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ 4 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2564

O16

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

O17

 

E-Service

- จองห้องประชุมออนไลน์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O19

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

- สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

O20

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O22

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- จัดซื้อจัดจ้าง

O23

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O24

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O30

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

O31

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แบบฟอร์มการติดต่อ

- รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- กระดานสนทนา

- รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- Facebook

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดโปร่งใส

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดงานรับชำระภาษี

O33

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกองแผนและงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกับภาคประชาชนรวม 2 ไตรมาศุ์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O35

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2564

O37

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

O40

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

O41

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ประชาสันพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

- มาตรการป้องกันทุจริต

O43

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

- ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


-->> ปี 2563
-->> ปี 2562