แผ่นพับประชาสัมพันธ์

- แผ่นพับหัวใจ ITA

DOWNLOAD

   

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

DOWNLOAD

DOWNLOAD


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

 

โครงสร้าง

 

O2

 

ข้อมูลผู้บริหาร

- ฝ่ายบริหาร

- ข้าราชการประจำ

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

O3

 

อำนาจหน้าที่

 

O4

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรอบและขั้นตอนการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

O5

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

O6

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

 

Q&A

- แบบฟอร์มการติดต่อ

- กระดานสนทนา

- Facebook

- Line Official : อบจ.กาฬสินธุ์

- Line Official : อบจ.โปร่งใส

- Line Official : งานรับชำระภาษี

O9

 

Social Network

- Facebook

- Line Official : อบจ.กาฬสินธุ์

- Line Official : อบจ.โปร่งใส

- Line Official : งานรับชำระภาษี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10

 

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

O11

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

การปฏิบัติงาน

O13

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน อบจ.กาฬสินธุ์

การให้บริการ

O14

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือบริการประชาชน อบจ.กาฬสินธุ์

O15

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ

- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓

O16

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

O17

 

E-Service

- จองห้องประชุมออนไลน์

- ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์

- ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

O19

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

- สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

O20

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓

O22

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- จัดซื้อจัดจ้าง

O23

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- จัดซื้อจัดจ้าง [พ.ย.62 6คก, 2คก, 4คก, 4คก] [ธ.ค.62 37คก, 8คก, 10คก] [ม.ค.63 7คก, 12คก] [ก.พ.63 2คก, 49คก] [มี.ค.63 30คก, 6คก, 30คก, 10คก] [เม.ย.63 17คก, 9คก, 17คก] [พ.ค.63 5คก, 16คก, 14คก, 1คก] [มิ.ย.63 คก, คก,]

O24

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบจ.กาฬสินธุ์

- คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งป.2563

O26

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี งป.2563 ครั้งที่ 1

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.2563 ครั้งที่ 1

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1

O27

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2561-2563

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

O28

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ และเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

O30

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โปร่งใส

O31

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- รายงานสรุปจํานวนเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แบบฟอร์มการติดต่อ

- รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- กระดานสนทนา

- รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- Facebook

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดโปร่งใส

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดงานรับชำระภาษี

O33

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.กาฬสินธุ์

- แบบฟอร์มการติดต่อ

- รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- กระดานสนทนา

- รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- Facebook

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดโปร่งใส

- Line Official องค์การบริหารส่วนจังหวัดงานรับชำระภาษี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

O35

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.กาฬสินธุ์

- วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

- โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563จำนวน 3 โครงการ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563

O37

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ และเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

- โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563

- รางวัลคนดีศรีองค์การประจำปี 2563 (ระบบโหวตออนไลน์)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

O40

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

O41

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ และเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- รายงานการประชุมการดําเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

O43

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- อบจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฯ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หัวใจ ITA