+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวบุคลากรภายใน ย้อนกลับ  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2  [อ่าน 6 ครั้ง]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"  [อ่าน 6 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [อ่าน 4 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย  [อ่าน 5 ครั้ง]
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25  [อ่าน 6 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"  [อ่าน 5 ครั้ง]
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  [อ่าน 5 ครั้ง]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทา  [อ่าน 1 ครั้ง]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และแนวทางการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง"  [อ่าน 4 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   [อ่าน 11 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   [อ่าน 10 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [อ่าน 9 ครั้ง]
ขอเชิญชวนสม้ครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป  [อ่าน 9 ครั้ง]
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [อ่าน 5 ครั้ง]
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น   [อ่าน 8 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Work-Life Balance สุขสร้างได้เมื่อเกิดสมดุล  [อ่าน 4 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566  [อ่าน 3 ครั้ง]
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม  [อ่าน 2 ครั้ง]
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)  [อ่าน 3 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Urban and Environmental Development Towards Becoming a Smart City)  [อ่าน 3 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  101  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 6  
   2  3  4  5  6  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,909  
สถิติปีนี้ : 6,294  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,440  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.