+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประชุมประจำเดือน (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567 (รายโซน) โซนที่ 2 กมลาไสย       พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 อำเภอนามน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมพิธี MOU การลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างยั่งยืน       อบจ.กาฬสินธุ์รับเกียรติบัตรรับรองการประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกาฬสินธุ์       การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพวงมาลาหลวง แด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน        ประชุมโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
อบจ.กาฬสินธุ์เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 40 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ประชุมการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566  [อ่าน 39 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  [อ่าน 34 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม  [อ่าน 33 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดากาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ  [อ่าน 38 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน แนวทางการจัดทำแผนและการเขียนโครงการและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการปันสุขผู้สูงวัยสายใยชาวกาฬสินธุ์  [อ่าน 33 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [อ่าน 58 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โซนอำเภอห้วยผึ้ง,อ.กุฉินารายณ์,อ  [อ่าน 17 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมการการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566  [อ่าน 36 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงข่าว “มหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ” ประจำปี 2566  [อ่าน 87 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ประจำปี 2566  [อ่าน 49 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โซนอำเภอกมลาไสย  [อ่าน 14 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 กรณีเกษียณอายุราชการ  [อ่าน 31 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 37 ครั้ง]
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  [อ่าน 45 ครั้ง]
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอยางตลาด  [อ่าน 28 ครั้ง]
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  [อ่าน 53 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โซนอำเภอสหัสขันธ์,อ.คำม่วง,ฯ  [อ่าน 13 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์  [อ่าน 28 ครั้ง]
รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๖  [อ่าน 38 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  1246  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      8 | 63  
 1  2  3  4  5  6  7    9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 6  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,999  
สถิติปีนี้ : 23,027  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 310,173  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.