+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคมโรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD (โครงการอบรมอิสระให้กับนักเรียนและชุมชน)        กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครู ข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบและพนักงานอบจ.กาฬสินธุ์        ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 500,000 บาท       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2566       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองนามนจัดตั้งครบรอบ 50 ปี       ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาทางเศรษกิจจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง และให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง จังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดโครงการอบรบหลักสูตรกฎหมายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด       ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566     
เปิดประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ประจําปี 2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 19:28:03   อ่าน : 202 ครั้ง
รายละเอียด :

 

เปิดประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเสนีย์  เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 30 เขต ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม พร้อมกล่าวพบปะกับสมาชิกและผู้บริหารข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมว่า มีความรู้สึกดีใจที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะเป็นจังหวัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นเวลานานสิบกว่าปี มีความรู้จักมักคุ้นกับผู้คนในพื้นที่จำนวนมากรวมทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอย่างดี จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่ความเจริญ ด้วยแนวทาง 3 ร่ำรวย 3 ใจ โดยนอกจากจะสานต่อนโยบายเดิมที่ผ่านมาแล้ว แนวทาง 3 ร่ำรวย คือ ร่ำรวยวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ร่ำรวยน้ำใจ ชาวกาฬสินธุ์มีความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และร่ำรวยสุขภาพ เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ การทำงานเน้นแนวทาง 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจกันทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุข และยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์อยู่ดีมีสุข 

       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นการลาออกจากตำแหน่งเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ของนายชัย  คูสกุลรัตน์ และเรื่องแนะนำข้าราชการระดับผู้บริหารที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 คน เรื่องรัยรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ลงเผยแพร่ในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี งบประมาณ 2565  รายงานโดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่เสนอความเห็นจากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น สรุปได้ว่า โครงการที่นำมาดำเนินการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อย 8.31 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด  นายอุทัย แก้วกล้า ส.อบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปรายว่า อยากขอฝากให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาข้อมูลการติดตามผลควรทำให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพราะข้อเท็จจริงเรานำเอาเป้าหมายตามแผนมาปฏิบัติน้อยมาก นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า ในแต่ละปีงบประมาณ เราใช้งบลงทุนเพื่อการพัฒนา เพียง 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.13 หากได้งบประมาณมาพัฒนา 2,400 ล้านบาทต่อปี ถึงจะได้เต็ม 100% และ อบจ.เราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการในโครงการที่ใช้งบ 20 ล้านได้ ส่วนงบที่ได้รับการประสานแผนระดับอำเภอมาก็มียอดงบสูงในแต่ละโครงการ  ควรปรับข้อมูลโครงการที่ประสานแผนมาใหม่ นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา ชี้แจงว่า  เรามีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทั้งหมด 4,442 โครงการ งบประมาณรวม 1,200 ล้าน  นำมาปฏิบัติจริงเพียง 369 โครงการ งบรวม 267 ล้านบาท คิดเป็น 8.31 %    เลขาสภาฯได้เสนอระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้สภาท้องถิ่นได้นำเอาร่างระเบียบที่มีทั้งหมด 12 ข้อ เสนอต่อสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง  อภิปรายว่า การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติมาจาก 3 ทาง ทางแรก ผู้หารท้องถิ่นเสนอ สองสมาชิกสภาเสนอ ผู้บริหารรับรอง และสาม ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเสนอโดยผู้บริหารรับรอง  ระเบียบใหม่มีอะไรที่แตกต่างจากเดิม นายสุรพงษ์ พลซื่อ ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า ระเบียบเก่ากับระเยียบใหม่แตกต่างกันอย่างไร ให้ถอนกลับไปศึกษามาใหม่  มติที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาออกไป   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แถลงต่อสภา ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 496,000 บาท  นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง  อภิปรายว่าเข้าใจว่าเป็นโครงการที่มีความทับซ้อนกับท้องถิ่นอื่น  มีการเปลี่ยนแปลงระยะทางสั้นกว่าเดิม ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร เราสำรวจช้าไปไหม เข้าแผนช้าหรือเปล่า หรือว่าจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยกองช่าง ชี้แจงว่า เหตุที่ระยะทางสั้นลงไป 60 เมตร เนื่องจากการกำหนดพิกัดดาวเทียมคลาดเคลื่อนจึงไปทับซ้อนกับโครงการของท้องถิ่นอื่น  จึงเอาส่วนที่ลดไป 60 เมตร ไปใส่ในถนนที่มีความลาดต่ำ ยกระดับถนนให้สูงขึ้น ที่ประชุมสภาฯเห็นชอบกับญัตตินี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

         นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่างช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 8.46 ล้านบาท  ญัตตินี้ไม่มีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   วาระอื่นๆ ด.ต.วิรมศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ส.อบจ.เขตอำเภอนาคู อภิปรายว่า จากที่ผ่านโครงการต่างที่ได้ดำเนินการไป ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเราได้ เช่นเรื่องปัญหาอุทกภัย ในทุกๆปีพี่น้องประชาชนก็ยังถูกน้ำท่วมเหมือนเดิมในเขตแม่น้ำชี  เราควรมีโครงการระยะยาว และควรทำโครงการในถนนที่ถ่ายโอนของเราก่อน เราก็ทำแค่โครงการละไม่เกิน ห้าแสนเราจึงต้องย้ายให้โครงการหลายล้านเข้าทำก่อน และช่วงนี้ใกล้ฤดูแล้งขอฝากเรื่องรถขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตอำเภอนาคู และขอขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานภูไทนานาชาติ ที่เป็นงานใหญ่พี่น้องต่างประเทศเข้าร่วมด้วย สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นทั้งอำเภอเขาวงและอำเภอนาคุเป้นอย่างมาก   นายบรรจง ยนต์ชัย ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมาในเส้นทางบ้านหนองกุงเขาพระนอนไปตำบลเว่อ ในการซ่อมแซมถนนสารมารถสัญจรไปมาได้สะดวก และขอถามเรื่องรถเจาะบ่อบาดาลว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวอำเภอยางตลาด  ได้รับการตอบชี้แจงจากนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสยที่ผ่านมา เนื่องจากผนังชีขาดนั้น เราได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เราก็จัดทำแผนในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในทุกอำเภอ เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง การอุดหนุนงบประมาณในงานประเพณีต่างๆของทุกอำเภอ เป็นงานที่ ดี เด่น ดัง โดยเสนองบผ่านสภาให้ความเห็นชอบ


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 7  
สถิติเดือนนี้ : 1,563  
สถิติปีนี้ : 18,613  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 305,759  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.