+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประชุมประจำเดือน (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567 (รายโซน) โซนที่ 2 กมลาไสย       พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 อำเภอนามน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมพิธี MOU การลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างยั่งยืน       อบจ.กาฬสินธุ์รับเกียรติบัตรรับรองการประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกาฬสินธุ์       การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพวงมาลาหลวง แด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน        ประชุมโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 16:16:41   อ่าน : 211 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.30 น. ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต และผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกส่วน การประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเรื่องที่สำคัญที่จะต้องผ่านการพิจารณาของสภา จำนวนสองเรื่อง คือญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 6 รายการ รวมงบประมาณ 54 ล้านบาท เสนอโดย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ความว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ไปแล้วนั้น บัดนี้มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป  กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ และกองพัสดุและทรัพย์สินแผนงานงบกลาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการจึงได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อสภาให้พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องนี้ประธานสภาได้เปิดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการอภิปรายกันอย่างทั่วถึง นายเกรียงศักดิ์ พันธ์โกฎิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่าไม่ควรนำงบกลางมาไว้ในงบกลางมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลอาจจะท้วงติงได้  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบว่า เหตุที่ตั้งไว้ในงบกลางมากเนื่องมาจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ครอบคลุม จึงมีการตั้งไว้ในงบกลางมาก และการทำงบประมาณในปีต่อไปก็จะเร่งรัดแผนงานโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด  ญัตตินี้ที่ประชุมเห็นชอบตามที่นายกเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

ส่วนญัตติที่สอง เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ  ในกองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 1 รายการ  เป็นเงิน 3.97 ล้านบาท  นายเกรียงศักดิ์ พันธ์โกฎิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่า  เหตุที่ขออนุมัติในญัตตินี้เข้าใจว่า ถนนของ อบจ.ซ้ำซ้อนพื้นที่ดำเนินการกับ อบต. จึงขอเรียนถามว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และงบของ อบจ.เราไม่มากเท่ากับที่ อบต.ได้รับการอุดหนุนมา หากซ้ำซ้อน อบต.ก็เสียโอกาสที่จะได้งบมาลงพัฒนาในพื้นที่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบว่า  ซ้ำซ้อนกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบต. เนื่องจากการดำเนินการของบประมาณ จะต้องจัดทำทำขอพร้อมรายละเอียดโครงการส่งไปยังสำนักงบประมาณ กว่าจะได้รับอนุมัติมาก็กินเวลาข้ามไปอีกปีงบประมาณ จึงเกิดความซ้ำซ้อนกับ อบต. ก่อนที่เราจะดำเนินการจึงต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า อบต.มีการดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้เรายังไม่ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง  นายวิรมศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ส.อบจ.เขตอำเภอนาคู ขอฝากบริหารได้พิจารณาเกี่ยวกับที่ผู้บริหารท้องถิ่นมาของบจากท่าน และท่านก็ให้ไป ก็เลยทำให้สมาชิกในพื้นที่ไม่มีความสำคัญกับประชาชน   ในญัตตินี้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 1,999  
สถิติปีนี้ : 23,027  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 310,173  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.