+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพฯ" รุ่นที่ 2       ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง"       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ รายงานผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีปี 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญขี (e-LAAS)"       ประชาสัมพันธ์รรับสมัครคนพิการเข้าเรียน       เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Certified Educatot Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา     
การประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565 14:33:26   อ่าน : 459 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565


                   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและข้าราชประจำระดับหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ภูต้องใจ ประธานสภาฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบที่สำคัญในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้เสนอ จากคำแถลงงบประมาณรายจ่ายที่เป็นยอดประมาณการของปี 2566 รวมทั้งสิ้น 812,500,000 บาท แบ่งเป็น งบกลาง 106,097,450 บาทคิดเป็น ร้อยละ 13.05 งบบุคลากร 376,417,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.32  งบดำเนินงาน 225,558,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.76  งบลงทุน 101,526,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.49 และงบเงินอุดหนุน 2,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35  งบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดแบ่งนำไปใช้ในด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ และด้านการดำเนินงานอื่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอต่อสภาเพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับร่างในวาระที่ 1 ประธานสภาได้เปิดให้สมาชิกได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง นายสุรพงษ์  พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า  ในร่างงบ ปี 2566 ยอดงบประมาณ 812.5 ล้านเสนอสภาวันนี้  ฝ่ายบริหารได้ตรวจพิจารณากันอย่างละเอียดหรือเปล่า เพราะท่านนายกพึ่งเข้ารับตำแหน่งและพึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาไป  เพื่อให้งบประมาณตามร่างนี้ได้เอื้อต่อการบริหารงานตามนโยบาย เสนอว่าควรชะลอไว้ก่อน เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่อยนำเสนอต่อสภาอีกครั้ง  ถ้านำเสนอวันนี้ยังไงสภาก็รับหลารแห่งร่างอยู่แล้ว หรือไปปรับลดแก้ไขเพิ่มกันในขั้นแปรญัตติในวาระที่สองให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ และขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้จัดหาเครื่องจักรกลเช่นรถเกรดเดอร์ นำมาพัฒนาบ้านเมืองเรา หากยังไม่มีเงินงบประมาณในการจัดซื้อก็ต้องยืมเงินสะสมมาดำเนินการ  นายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปรายว่า งบประมาณปี 2566 เพิ่มจากงบปี 2565 จำนวน 86 ล้านบาท งบที่มานำไปทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนบ้าง จะเห็นว่าเพิ่มในงบบุคลากร ถึง 34 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7 และแนงานสาธารณสุข 68.7 ล้านบาท ส่วนงบพัฒนาไม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้หมวดรัฐจัดสรรให้ 50 ล้านบาท ที่มาจากภาษีล้อเลื่อน ในเรื่องนี้ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนจดทะเบียนเป็นรถจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้มีเงินรายได้เพิ่มขึ้น ภาษีบุหรี่มีไม่มาก ภาษีโรงแรมก็จัดเก็บได้น้อย ภาษีน้ำมันและก๊าซยังคงเดิม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้องปรับเปลี่ยนแบบเป็นหลุมยาว 500เมตร ขุดลึก ระดับ 4 เมตร เป็นช่วงๆไปก็จะได้น้ำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เป็นการสร้างอาชีเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  นายเกรียงศักดิ์  พันธ์โกฏิ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อภิปรายว่า ร่างข้อบัญญัติปี 2565 งบแปดร้อยกว่าล้าน ผมมีความปรารถนาดีถึงผู้บริหาร อยากให้มีการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ไม่อยากให้คิดเพียงฝ่ายเดียว ไม่อยากเห็น ปปช.ชี้มูล อย่างเช่นหลายๆ อบจ. ในแผนงานการเกษตรพัฒนาชุมชน งบ สิบกว่าล้าน ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้ลืมตาอ้าปากได้น้อย เมื่อเทียบกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ 139 ล้านบาท จึงไม่สมดุลกัน ส่วนการกู้ยืมเงินหนี้เก่าเรายังใช้ไม่หมด หากจะกู้ก็ให้รีบดำเนินการสมาชิกจะได้ให้ความเห็นชอบ จากนั้นประธานสภาได้ให้ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบคำถามที่สมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว ว่าร่างงบปี2566 ได้รับการอุดหนุนจากรัฐมาครบแล้ว งบบุคลากรเพิ่มขึ้น 7% งบสาธารณสุขเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเรารับโอน รพ.สต.  เข้ามาอีกห้าสิบกว่าแห่ง  สัดส่วนการจัดทำงบประมาณก็มีภารกิจทางด้านการศึกษาด้วย  ภาษีล้อเลื่อน 80% การรณรงค์จดทะเบียนเป็นรถกาฬสินธุ์ จะได้มีการทำ MOUกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป  ส่วนภาษีที่พักโรงแรม ในช่วงที่ผ่านประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้เข้าพักน้อย แต่ต่อไปเราจะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณา แผนงานการเกษตรที่ท่านสมาชิว่ามีงบประมาณน้อย ก็จะได้นำมาปรับให้มีความสมดุล และนายกขออนุญาตประธานสภาให้นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการปรับลดงบประมาณจะไม่ไปลดในงบผูกพัน เช่นงบชำระหนี้เงินกู้ ส่วนที่ว่าเงินสะสมมียอดสูง เนื่องจากว่ามีงบชำระหนี้รวมอยู่ในยอดนี้ด้วย การตั้งงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้น 50 ล้าน  และเงินอุดหนุนเพื่อรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ด้วย  นายสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอุฉินารายณ์ อภิปรายว่า  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่เราตั้งเป็นโครงการขออุดหนุนไป สำนักงบประมาณ โครงการที่ส่งไปนั้นไม่มีการรับฟังจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อได้รับอนุมัติมาก็บรรจุในร่างข้อบัญญัติ ให้สภาเห็นชอบ  สมมุติเมื่อจะดำเนินการตามโครงการเหล่านั้น กับไปซ้ำซ้อนกับทางหลวงชนบท งบนี้จะโอนย้ายไปไหน จะขอเปลี่ยนแปลงงบได้หรือไม่  สภามีอำนาจปรับแก้ไขได้หรือไม่ นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี่แจงว่า งบที่ได้มาตอนนี้ถูกปรับลดไป ทำให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบถูกปรับลดไป จริงๆแล้วเราควรจะได้รับการจัดสรรมากกว่านี้  ภาษีเราก็ลด การได้รับจัดสรรจากรัฐเราก็ลดลง  ซึ่งเราอาจจะหาจากส่วนอื่น เช่น เงินกู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  ที่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเสริมว่างบถนนถ่ายโอนที่ขอรับการสนับสนุนไปได้รับจัดสรรมาปีนี้ 59 ล้านบาท เป็นงบซ่อมแซม แต่ปัจจุบันถนนชำรุดเสียหายมาก ต้องเป็นโครงการงบซ่อมสร้างจึงจะเหมาะสม   เมื่อไม่มีสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปราย ประธานสภาจึงได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาที่เห็นด้วยให้มีการรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 25 ต่อ 0   จากนั้นสภาได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งสภาได้มีมติเลือก นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  นายอุทัย แกล้วกล้า นายภูมินทร์ ภูมิเขตร นายสุรพง์ พลซื่อ นางจารุวรรณ พันธ์เดช นายคงเดช เฉิดสถิตย์ และนายวรากรณ์ ภูอาภรณ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และสภาได้มีการกำหนดวันรับคำแปร และแปรญัตติ โดยมีสมาชิกเสนอให้มีการกำหนดรับคำแปร ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมเล็กสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์  และกำหนดแปรญัตติ ในวันที่ 6-25 กันยายน 2565 เวลา 08.00-19.00 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมเล็กสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 1,913  
สถิติปีนี้ : 6,298  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 293,444  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.