แสดงรายละเอียดข่าว : ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2555
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวกิจกรรม หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2555


เนื้อหาข่าว :   

               

 

               เมื่อวันที่  17  กันยายน  2555  เวลา  09.30  น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ  ข้าราชการครู  ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่  5/2555    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

                โดยสรุปของการประชุมในครั้งนี้  ระเบียบวาระที่  1  กำหนดการแต่งกายในแต่ละวันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  วันจันทร์สวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  วันอังคารสวมชุดผ้าไทย/ผ้าฝ้าย  วันพุธสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีเขียวประจำจังหวัด   วันพฤหัสบดีสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีชมพูบานเย็น  วันศุกร์สวมชุดสุภาพ  

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2555 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ   3.1  พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ  กล่าวคือให้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อจัดทำแบบข้อเสนอและรายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของงาน   จากนั้นเป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  7  คน (และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน)  3.2 รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด 10 ท่านทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด  และมีการกำหนดการจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการขึ้นในวันพุธ  ที่  26  กันยายน  2555    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา มหาราชา  เวลา  18.00  น. เป็นต้นไป    3.3  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  เนื่องในปีมหามงคล  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมายุ  80 พรรษา  งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่  25  กันยายน  2555  เวลา 09.00  น.    บึงอร่าม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   3.4  ข้อราชการของส่วนราชการต่าง ๆ /ผลการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และโรงเรียนในสังกัดทั้ง  12 โรงเรียน

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ  การสนับสนุนโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและได้จัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจปัสสาวะ เพื่อที่จะหาสารเสพติดให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 18 กันยายน 2555 12:14:42
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -