เลขหมายโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย โทรศัพท์
(
Tel.)
โทรสาร
(
Fax)
โทรศัพท์ภายใน
(
Int.)
โทรศัพท์มือถือ
(
Mobile)
    อักษรเลข 0 4381 2104      
นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 5252     00
นายชัย คูสกุลรัตน รองนายก อบจ. (1)   0 4381 2226     00
นางวิไลพร นิพัฒน์ รองนายก อบจ. (2)   0 4381 6790     00
นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 2331     00
นายวราวุธ วงศ์ธิเบศร์ ที่ปรึกษานายก อบจ.   0 4381 6063      
นายภาณุพันธ์ เชาว์น้อย เลขานายก อบจ. (1)   0 4381 2503      
นางสาวนงนุช คูสกุลรัตน์ เลขานายก อบจ. (2)   0 4381 6063      
นายสุรินทร์ เศรษฐรักษา เลขานายก อบจ. (3)   0 4381 6063      
นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ เลขานายก อบจ. (4)   0 4381 6063      
- ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 5361     00
นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ. (1)   0 4381 5192     08 7006 3342
นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัด อบจ. (2)   0 4381 5241     06 1936 4272
นายบุญส่ง ถินจำลอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 4381 6791     08 9903 7823
    ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 0 4381 6791 0 4381 6791    
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมฯ 0 4381 6061 0 4381 6061    
    ห้องรับ-ส่ง หนังสือ 0 4381 6062      
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผอ.กองกิจการสภา กองกิจการสภา 0 4381 6235 0 4381 6235   08 5744 6556
- ว่าง - ผอ.กองคลัง กองคลัง 0 4381 4980 0 4381 4980   00
    ธุรการกองคลัง 0 4381 1049 0 4381 1049    
นายโชติ ฆารสมภพ ผอ.กองแผนและงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ 0 4381 1247 0 4381 1247   08 5759 5995
นายชัยศิริ โรจนกิจ ผอ.กองช่าง กองช่าง 0 4381 5801     08 1954 9019
    ธุรการ 0 4381 5801 0 4381 5801    
    ฝ่ายสำรวจ 0 4381 6792      
    โรงซ่อมเครื่องจักร 0 4381 2986      
นางภัลลิกา ดลรักษ์ ผอ.กองการศึกษาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4381 1591 0 4381 1591   00
นางอมร ปัญญาแก้ว ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 4381 6637 0 4381 6637   08 7049 9878
- ว่าง - ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0 4381 5916 0 4381 5916   00
นางพบเพชร จันทมาศ รกน.หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4381 6064     08 4428 4849
แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ โทร. 0 4381 6061

designed by CPO1 Somwang Phangnoi , E-Mail