เลขหมายโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย โทรศัพท์
(
Tel.)
โทรสาร
(
Fax)
โทรศัพท์ภายใน
(
Int.)
โทรศัพท์มือถือ
(
Mobile)
- - หน้าห้องนายก อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 2104      
นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 5252 0 4381 5252    
นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 2226 -    
นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6790 -    
นายปิยะพงษ์ ไชยศิวามงคล ที่ปรึกษานายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6063 -    
นายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์ เลขานายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6063 -    
นางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ เลขานายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6063 -    
นางสาววิภาวี บุญเรือง เลขานายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6063 -    
นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล เลขานายก อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 6063 -    
นายอนันต์ พิมพะสาล ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 5361 -    
ีนายปณิธาน พรเรืองวงศ์ รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 5241 -    
นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ - 0 4381 5192 -    
นายบุญส่ง ถินจำลอง หัวหน้าสำนักปลัดฯ สำนักปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 6791 -    
- - ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายนิติการฯ 0 4381 6791 0 4381 6791    
- - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมฯ 0 4381 6061 0 4381 6061    
- - ห้องรับ-ส่ง หนังสือ 0 4381 6062 -    
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา กองกิจการสภา อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 6235 0 4381 6235    
นายเชิดศักดิ์ ฆารสมภพ ผู้อำนวยการกองแผนฯ กองแผนและงบประมาณ อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4382 0201 0 4382 0201    
นางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 4980 0 4381 4980    
- - ธุรการกองคลัง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 1049 0 4381 1049    
นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 5801 -    
- - ธุรการ กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 5801 0 4381 5801    
- - ฝ่ายสำรวจ กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 6792 -    
- - โรงซ่อมเครื่องจักร กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 2986 -    
นางอมร ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 6637 0 4381 6637    
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 1591 0 4381 1591    
นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 5916 0 4381 5916    
นางพบเพชร จันทมาศ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.กาฬสินธุ์ 0 4381 6064 -    
แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ โทร. 0 4381 6061

designed by CPO1 Somwang Phangnoi , E-Mail