หมายเลข
ผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร
ผลรวมคะแนน 18 อำเภอ ผลรวม
คะแนน
ลำดับที่
เมืองฯ ยางตลาด กมลาไสย กุฉินารายณ์ สมเด็จ สหัสขันธ์ ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยผึ้ง คำม่วง นามน ร่องคำ เขาวง นาคู ฆ้องชัย สามชัย ดอนจาน
1 นายยงยุทธ  หล่อตระกูล 210,704
2 นายชานุวัฒน์  วรามิตร 191,841
รวมบัตรดี 59028 52199 31893 40899 24842 16610 20750 26715 14802 12211 20015 13273 7158 15457 13510 11803 10430 10950 402,545  
บัตรเสีย 9,867  
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,800  
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 63,086 54,426 32,980 43,233 26,362 17,471 21,516 27,790 15,611 12,910 20,894 13,778 7,386 16,548 14,693 12,332 10,833 11,363 423,212  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 717,671