+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สี่ไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 5 สิงหาคม 2565 12:33:00   อ่าน : 60 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ
สมัยที่
ประจำปี 2565

 

                                 เมื่อ 19 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.30 . สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยที่ ประจำปี 2565โดยได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ความร่วมมือ ร่วมใจกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในทุกด้านต่อไป และขอเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 .จากนั้นเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายคงเดช  เฉิดสถิตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ  ได้แก่ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายคงเดช  เฉิดสถิตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานสภาฯ 1.1 ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำพิพากษา ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย ดังนี้ นายชานุวัฒน์  วรามิตร หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข1, นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข2, นางเขมจิรา อนันทวรรณ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข3 ซึ่งนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 1.2 แสดงความยินดีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร  นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา ผู้อำนวยการกองคลัง 
, นางระเบียบ จิตราษฎร์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  นางสาวชุติมา รักษาผล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ระเบียบวาระที่ 3 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในการประชุมวาระที่ 3 เรื่อง 3.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา 2565 จำนวน 6 รายการ นายกอบจ.กาฬสินธุ์เป็นผู้เสนอ

 

 

นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปราย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 อบจ.กาฬสินธุ์มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ กองช่างแผนงานอุตสาหกรรม โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการจำนวน 5 รายการ และแผนงานการเกษตร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติงบลงทุน ฯ จำนวน 1 รายการ เป็นอำนาจของสภาในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย จากคำขอเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร ซึ่งได้อ่านและตรวจสอบดูแล้วชอบด้วยเหตุและผล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ต้องนำร่างข้อบัญญัติเข้าสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติที่นายกฯเสนอ  นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.2 ให้ความเห็นชอบการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  อภิปราย ตามที่อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาลักษณะพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินความพร้อมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามการประเมินและขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผ่านการประเมิน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ารายได้และการจ่ายเงินสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 ทั้งนี้เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบต่อไป  นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียนและชุมชน ซึ่งต้องสอดคล้องกัน สำหรับในเรื่องของรายได้ รายจ่ายนั้นขณะนี้เป็นอย่างไร นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ชี้แจง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว ให้ ผ..กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ให้รายละเอียด นางภัลลิกา ดลรักษ์  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจง ในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศมีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้ทิศทางและข้อกำหนดในการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด หากสภาอบจ.กาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบทั้ง 5 โรงเรียนดังกล่าว ทางอบจ.กาฬสินธุ์จะได้ดำเนินการประกาศหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศส่วนจังหวัดและทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับรอง เมื่อได้รับรองแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยนักเรียนไปร่วมกิจกรรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงราชการ นายสุรพงษ์ พลซื่อ  สอบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 อภิปราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนในพื้นที่ 12 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ละโรงเรียนมีความสามารถและความโดดเด่นที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องส่งเสริมและพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป นายประหยัด พานิชย์ดี  สอบจ.เขตอำเภอนามน อภิปราย เปิดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ผ่านการประเมิน และอยากให้พัฒนาหลักสูตรและให้ ความสำคัญ นายอุทัย แก้วกล้า  สอบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปราย ชื่นชมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน อยากให้มีการพัฒนาหลักสูตร ทั้ง12 โรงเรียนอยากให้ทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมาให้ตรงกับบริบทของชุมชน เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากหลักสูตรดังกล่าว นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอกุฉินารายณ์ เขตอำเภอนามน อำเภอฆ้องชัย เสนอแนะและให้ความเห็นในด้านการศึกษา  ทางฝ่ายบริหารได้สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความสำคัญสถานศึกษาท&l

ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 43  
สถิติเดือนนี้ : 1,732  
สถิติปีนี้ : 12,995  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,092  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.