+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย       การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง       การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สองเงียบเหงาไม่มีผู้มาสมัครเพิ่ม        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565       สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันแรกผู้สมัครคนใหม่ คนเก่าร่วมชิงชัยเก้าอี้ ส.อบจ.อำเภอห้วยเม็ก     
อบจ.กาฬสินธุ์ คืนความสุขให้คนกาฬสินธุ์ ส่งมอบขยะอันตรายชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม 2565 15:01:00   อ่าน : 51 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ คืนความสุข
ให้คนกาฬสินธุ์

ส่งมอบขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
2565

 

 

                                  วานนี้ (1 ส.ค. 65 ) เวลา 09.30 น. ณ โรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจักรี  แสงสุริยินทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานส่งมอบ   ขยะอันตรายชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พ.จ.ต.สำเนียง  หวังเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

 

                       จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีอัตราการบริโภคสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ๒๕๖๑ ของกรมควบคุมมลพิษมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน เฉลี่ยประมาณ ๗๖,๕๒๐ ตันต่อวัน (คิดจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ประชาชนนำมาทิ้งในถัง) โดยที่ขยะมูลฝอยทั่วเทศได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิซาการประมาณ ๑.๘๕ ล้านต้นหรือเพียงร้อยละ ๓๘การสำรวจและรวบรวมข้อมูลของเสียอันตรายชุมชนของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมได้ จำนวน ๑๕๙,๑๕๕.๒๗ ตัน และได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จำนวน ๑๒๑,๗๒๐.๑๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๘ ของปริมาณของเสียอันตราย จากชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการคัดแยกประเภททำให้ขยะอันตรายจากชุมชน เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป้องทินเนอร์ สีทาบ้านเครื่องสำอางหมดอายุ น้ำยาขัดเงาและรักษาเนื้อไม้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ปนเปื้อนทำให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ ดิน และอากาศในสภาวะแวดล้อม เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้เป็นขยะที่มีสารพิษโลหะหนักที่สามารถทำให้เกิดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ โดยขยะอันตรายเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ต้องใช้เวลานาน ถ้าไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พิษของขยะอันตรายอาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำและพื้นดิน ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ เกิดภาวะความพิการและการว่างาน รัฐจึงต้องให้การสนับสนุนดูแล ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก
สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก วันที่สามมีผู้มาสมัครเพิ่ม 1 ราย
การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเดิน – วิ่งกินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรฯ ณ วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง
การแจ้งเหตุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 1,725  
สถิติปีนี้ : 12,988  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 283,085  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.